Prawo

Wsparcie warunków mieszkaniowych

Weszła ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych ma na celu realizację działań związanych z wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Realizacja rozwiązań posłuży do osiągania celów w zakresie m.in. zwiększenia skali realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł (OZE) i rozwoju OZE w sektorze mieszkaniowym oraz poprawy stanu technicznego budynków komunalnych.

 

Ustawa zakłada nowe instrumenty wsparcia m.in. grant termomodernizacyjny, który wyniesie 10 proc. kosztów inwestycji i będzie udzielany dodatkowo, obok premii termomodernizacyjnej, grant OZE, który będzie wynosił 50 proc. kosztów przedsięwzięcia, którym może być zakup, montaż i budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii oraz grant MZG w wysokości 30 proc. kosztów inwestycji udzielany na poprawę efektywności energetycznej w budynkach z mieszkaniowego zasobu gminy. Zmiany w zakresie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków przewidują: podwyższenie wysokości premii termomodernizacyjnej i premii remontowej o 10 proc. wartości inwestycji oraz zmianę zakresu przedmiotowego premii remontowej.

W zakresie nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa uwzględniono dodatkowe finansowe wsparcie na inwestycje mieszkaniowe realizowane przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe we współpracy z gminami. Przepisy wprowadzają również możliwość wykupu lokali znajdujących się obecnie w zasobie gminy, które zostały przejęte od zlikwidowanego SIM, w przypadku gdy nie została od najemców pobrana partycypacja.

 

Ustawa z 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (DzU 2022 poz. 2456)