W samorządach

Wrocław rozpoczyna konsultacje projektu uchwały krajobrazowej

Obszerny dokument ma na celu wprowadzenie zasad, które uporządkują przestrzeń publiczną w zakresie reklam, małej architektury oraz ogrodzeń.

– Przestrzeń, w której żyjemy powinna być przyjazna. Ta idea przyświecała nam podczas tworzenia zapisów uchwały krajobrazowej. Chcemy uporządkować Wrocław m.in. pod kątem nośników reklamowych w naszym mieście – mówi Jacek Barski, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta.

Dotyczy to trzech obszarów tematycznych: nośników reklamowych, małej architektury i ogrodzeń. Najbardziej szczegółowe zasady zostały ustalone dla tych pierwszych. Zapisy projektu uchwały nie wykluczają ich całkowicie z przestrzeni miasta, lecz porządkują ich obecność na terenie Wrocławia.

Najbardziej ograniczona będzie możliwość umieszczania reklam wielkoformatowych oraz tablic reklamowych na budynkach. – Tego typu reklamy bardzo mocno ingerują w najbliższe otoczenie, często dominują swoim przekazem nadmiernie zwracając naszą uwagę – tłumaczy Jacek Barski. – Chciałbym jednak podkreślić, że celem nie jest powszechna likwidacja nośników reklamowych i szyldów, tylko ich porządkowanie, tak by nie zaburzały przestrzeni publicznej i jednocześnie same stały się bardziej czytelne.

Uchwała krajobrazowa reguluje także standardy jakościowe małej architektury oraz zasady ich lokalizacji w mieście. Szczególną uwagę poświecono wiatom śmietnikowym. Tam, gdzie to możliwe, powstawać będą estetyczne wiaty, osłony śmietnikowe, które dodatkowo obrastać będą roślinnością.

We Wrocławiu od 2014 roku działa Park Kulturowy, który rozprawił się z reklamami i uporządkował przestrzeń publiczną staromiejskiego centrum. W 2015 weszła w życie ustawa tzw. krajobrazowa, która wprowadzając zmiany jednocześnie w wielu różnych ustawach, pozwoliła samorządom porządkować przestrzeń pod względem nośników reklamowych, małej architektury oraz ogrodzeń. Urząd miasta, decyzją radnych, przystąpił do prac nad swoją tzw. uchwałą krajobrazową we wrześniu 2016 roku. Rok później dokonano analizy miejskich przestrzeni publicznych pod kątem elementów istotnych dla uchwały. Następnie przeprowadzone zostały konsultacje społeczne sondujące oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców w tej sprawie. Potrzeba było sporo czasu na opracowanie detalicznych przepisów na terenie całego miasta (czyli na obszarze o powierzchni niemal 30 tys. ha). Gotowy projekt uchwały uzyskał uzgodnienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozytywne opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Do 24 maja br. urząd miasta będzie zbierać uwagi mieszkańców. Następnie zostanie przedstawiony radnym miejskim do głosowania.

Część zapisów wejdzie w życie po 24 czy 36 miesiącach od przyjęcia dokumentu przez radę miejską. To czas, który otrzymają przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości czy właściciele nośników reklamowych na dostosowanie się do nowych wytycznych. Podobnie sytuacja wyglądała po przyjęciu uchwały o Parku Kulturowym, której zapisy uporządkowały przestrzeń w centrum Wrocławia.

Projekt uchwały dostępny jest w BIP urzędu miejskiego Wrocławia.

Oprac. na podst. inf. UM Wrocław, fot. Marek Księżarek