Prawo

Wpływ inwestycji na wartość nieruchomości sąsiednich

Wahania wartości nieruchomości w związku z planowaną inwestycją w świetle prawa budowlanego nie warunkują udzielenia pozwolenia na budowę. Nie można zatem wykorzystywać tego argumentu w celu zablokowania realizacji inwestycji.

Do starostwa powiatowego wpłynął wniosek inwestora w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową. Po przeprowadzeniu postępowania starosta wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę wieży. Od tej decyzji odwołanie złożyła mieszkanka, która twierdziła, że planowana inwestycja jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obniża wartość sąsiednich nieruchomości, negatywnie wpłynie na środowisko oraz zdrowie mieszkańców. Rozpatrując odwołanie wojewoda uznał, że planowana inwestycja jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz spełnia wymagania przewidziane w prawie budowlanym. Inwestycja nie narusza tych środowiskowych, a tym samym nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i nieruchomości znajdujące się w pobliżu działki inwestycyjnej, ponieważ wiązki promieniowania znajdują się ponad miejscami dostępnymi dla ludności już istniejącymi oraz tymi, które ewentualnie powstaną w przyszłości. Zaznaczył również, że spadek wartości nieruchomości nie podlega rozpatrzeniu w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę w świetle obecnie obowiązującej ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Sprawa trafiła do sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrując sprawę uznał, że załączona przez inwestora do projektu budowlanego analiza środowiskowa wyklucza uznanie, że inwestycja jest uciążliwa w rozumieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wynika z niej mianowicie, iż żadna z sąsiadujących działek znajdujących się wokół stacji nie będzie w zasięgu jej odziaływania, a pola elektromagnetyczne pochodzące od planowanego przedsięwzięcia nie będą występować w miejscach dostępnych dla ludności (będą znacznie powyżej, w przestrzeni niedostępnej). Z obliczeń wynika, że w miejscach dostępnych dla ludności dotrzymane zostaną standardy jakości środowiska wynikające z aktualnie obowiązujących norm. Promieniowanie elektromagnetyczne o wartościach przekraczających 0,1 W/m2 może wystąpić wyłącznie w przestrzeni niedostępnej dla ludności, znacznie powyżej dopuszczalnej maksymalnej wysokości zabudowy na terenach sąsiednich.

Sąd wskazał również, że bez znaczenia na rozstrzygnięcie pozostaje stanowisko skarżącej o spadku wartości nieruchomości znajdującej się w otoczeniu planowanej inwestycji. Podkreślić bowiem należy, że wahania wartości nieruchomości w związku z planowaną inwestycją w świetle prawa budowlanego nie warunkują udzielenia pozwolenia na budowę.

Wyrok WSA w Gdańsku z 9 października 2019 r., sygn. akt II SA/Gd 88/19