W samorządach

Wizyta w urzędzie bez wychodzenia z domu

Publiczne e-usługi nie są już domeną metropolii czy miast średniej wielkości. Sprawy urzędowe można załatwić zdalnie także w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich.

Przykładem może być partnerstwo trzech gmin z województwa świętokrzyskiego – Bielin, Suchedniowa i Górnego, w których uruchomiono łącznie 10 systemów teleinformatycznych oraz 71 e-usług. Z tego w Bielinach można załatwić zdalne 33 rodzaje spraw podzielonych na 9 kategorii. Wdrożono tu też system e-Rada umożliwiający przejrzenie szczegółów zaplanowanej, trwającej lub przeprowadzonej sesji rady gminy.
Gminy Wołów i Paszowice (woj. dolnośląskie) zrealizowały podobny projekt. Celem było zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych oraz komunikacyjno-informacyjnych w zakresie realizacji zadań publicznych. W ramach projektu uruchomiono w obu gminach centralną platformę e-usług mieszkańca, platformę usług finansowych, system zarządzania budżetem. W Wołowie dodatkowo zelektronizowano proces partycypacji społecznej i rozbudowano systemu informacji przestrzennej. W gminie Paszowice uruchomiono zaś elektroniczny obieg dokumentów.


Sławomir Kopacz, wójt gminy Bieliny
Przygotowując ten projekt staraliśmy się zachęcić mieszkańców do korzystania w jak najszerszym zakresie z e-usług. Chcieliśmy im udostępnić urząd w sposób zdalny, chociaż wtedy nikt jeszcze nie spodziewał się, że nadejdzie pandemia. Dzięki projektowi mieszkańcy mogą załatwiać szeroki wachlarz spraw urzędowych bez konieczności osobistego pojawiania się w urzędzie, a zwykle też bez wychodzenia z domu. Rozwiązania okazały się niezwykle pomocne w warunkach pandemii. Realizacja projektu przybliżyła urząd do mieszkańców i, co ważne, stał się on bardziej przyjazny, na czym nam, samorządowcom, bardzo zależy.

Anna Brodziak-Cisak, sekretarz gminy Wołów
W pracach nad projektem kilka czynników miało decydujący wpływ. To m.in. potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, organizacje, podmioty gospodarcze, a także inne urzędy co do takiej formuły korespondencji z Urzędem Miejskim w Wołowie, łatwość wyszukiwania informacji niezbędnych dla mieszkańców, dostępność urzędu 24h/7, a także konieczność rozwiązania problemu zapóźnień technologiczne z lat wcześniejszych. Z diagnozy stanu urzędu oraz potrzeb społecznych wynikało, że na ternie gminy jest bardzo niski standard świadczenia elektronicznych usług. Barierą był wymóg posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w celu załatwienia sprawy przez internet. Podpis elektroniczny jest płatny i indywidualni klienci nie posługują się nim, co powodowało, że korespondencja odbywała się tradycyjnie. Drugi problem dotyczył braku systemu zarządzania dokumentami z możliwością wymiany ich za pomocą platformy ePUAP. Trzecie ograniczenie dotyczyło niskiej świadomości społeczeństwa odnośnie do e-usług i platformy ePUAP oraz brak wiedzy, jak z nich korzystać. Czwarta kwestia to brak lub niewystarczające kwalifikacje pracowników samorządowych w obszarze rozwiązań IT w procesie świadczenia e-usług. Urzędnicy od lat przyzwyczajeni do obsługi klienta w sposób tradycyjny nie mieli umiejętności obsługi zaawansowanych narzędzi teleinformatycznych.
Wśród celów przedsięwzięcia znalazło się zapewnienie równości szans mieszkańców w bezpłatnym dostępie do procesów partycypacji społecznej i możliwości współdecydowania w podejmowaniu ważnych decyzji związanych z rozwojem, wydatkowaniem środków publicznych, tworzeniem prawa lokalnego; zdalnego (w dowolnym miejscu i czasie) prowadzenia rozliczeń finansowych w zakresie obsługi spraw finansowych; komunikatów urzędowych w ramach e-usług publikowanych na centralnej platformie e-usług mieszkańca; informacji i/lub zasobów będących w posiadaniu wnioskodawcy, ponieważ za pośrednictwem uruchomionych e-usług możliwe będzie zdalne pozyskiwanie zezwoleń, wypisów, zaświadczeń.
Mieszkańcy wobec zwiększenia zasięgu i szybkości internetu w skali kraju, dostępności sprzętu elektronicznego u przedsiębiorców i w gospodarstwach domowych, wzrostu popularności urządzeń mobilnych, uznają ten kierunek rozwoju za wymóg czasów i niejako standard działania również w sektorze publicznym.


Fot. Pixabay

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane