Akademia "Wspólnoty"

Windykacja należności w postępowaniu sądowym

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 28 kwietnia o godz. 13.00 w ścieżce "Postępowanie administracyjne, elektronizacja procedur i doręczeń".

Podczas webinaru uczestnikom przybliżony zostanie termin windykacji oraz jej rodzaje: windykacja miękką oraz windykacja twardą. Wyjaśnione zostanie pojęcie należności oraz wskazane jej rodzaje. Następnie omówione będzie pojęcie wierzytelności oraz jej typy, ze szczególnym uwzględnieniem wierzytelności wymagalnej, jako jednego z kluczowych zagadnień dochodzenia należności w postępowaniu sądowych. Kolejno dokonane zostanie wyjaśnienie pojęć roszczenia, wierzyciela oraz dłużnika. Dalej omówiona będzie kwestia odwołania się do instytucji przedawnienia, przybliżenie terminów przedawnienia, określenie początku biegu terminu przedawnienia, a także wskazanie sposobów przedłużenia okresu biegu przedawnienia w ramach, których wyróżniamy instytucję przerwania biegu przedawnienia oraz instytucję zawieszenia biegu przedawnienia. Następnie wskazane zostaną czynności, które powodują przerwanie biegu przedawnienia oraz te, które nie odnoszą takiego skutku. W kontekście instytucji przerwania biegu przedawnienia omówione zostaną kwestię uznania roszczenia oraz instytucję mediacji. W dalszej kolejności przybliżone zostanie pojęcie tzw. windykacji miękkiej, w ramach którego omówione zostaną elementy wezwania do zapłaty. Kolejno przeanalizowana będzie treść pozwu wskazując na jego istotne elementy. Kolejna część webinaru to odwołanie do właściwości sądów charakteryzując pokrótce rodzaje tejże właściwości. Kolejnym krokiem będzie przybliżenie pojęcia wartości przedmiotu sporu oraz wskazanie sposobów obliczania tejże wartości. Kolejno omówione zostaną instytucję doręczenia korespondencji przez komornika w tym koszty jakie wiążą się z przedmiotowym doręczeniem, a także wskazane zostaną wyłączenia podmiotowe. Na koniec wyjaśnione zostanie czym jest klauzula wykonalności, a czym stwierdzenie prawomocności orzeczenia, w jaki sposób je uzyskać oraz z jakimi kosztami wiąże się ich uzyskanie.

Szkolenie poprowadzi Marta Zdrojkowska - prawnik. W Kancelarii zajmuję się windykacją oraz prawem lokalowym, jak również prawem budowlanym oraz administracyjnym.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie. Obecnie doktorantka Wydziału Prawa i Administracji w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Autorka publikacji m.in. „Identyfikacja inwestora w prawie budowlanym”; „Wykładnia art. 59 ust. 7 Prawa budowlanego w postępowaniach nadzwyczajnych dotyczących decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego na tle orzecznictwa sądów administracyjnych – zarys problemu.” oraz "Uproszczone postepowanie legalizacyjne - charakterystyka zagadnienia."
Od 2012 r. do 2017 r. praca na stanowisku referenta prawnego w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Katowicach w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego. Na ww. stanowisku zajmowałam się rozpatrywaniem odwołań od decyzji administracyjnych organu pierwszej instancji, zażaleń na postanowienia PINB, jak również skarg na bezczynność i przewlekłość postępowania organów powiatowych, a także reprezentowaniem Organu w postępowaniach przed Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach. Prawo budowlane oraz procedura administracyjna są tematem mojej rozprawy doktorskiej.
Od lipca 2019 roku pracuję w Kancelarii Prawnej Filipek i Kamiński spółka jawna, gdzie w dalszym ciągu rozwijam swoje umiejętności w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego oraz prawa budowlanego. Zajmuję się także windykacją należności, a także prawem lokalowym.
W wolnych chwilach chodzę po górach, a także czytam książki o tematyce kryminalnej.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl

 


fot. Adobe Stock

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane