Dla radnych

Urząd musi sam pobrać dokument

fot. Pixabay

Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli znane są mu one z urzędu lub są przez niego możliwe do ustalenia.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy. Jako podstawę prawną wskazała art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2021 r. poz. 1372, ze zm., dalej: usg), art. 27 ust. 1 i 2, art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DzU z 2020 r. poz. 1133). Wskazała w niej, że klub sportowy ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek, do którego powinien załączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio aktualny wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących ewentualnie potwierdzoną za zgodność kserokopię tego dokumentu przez prezesa klub.

Jak zauważył organ nadzoru, zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2021 r. poz. 735, ze zm. dalej: kpa), organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli znane są one organowi z urzędu lub możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:

  1. posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,
  2. rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej,
  3. wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).

W związku z tym, że rada gminy, nakładając obowiązek, w istotny sposób naruszyła art. 220 § kpa w związku z art. 1 oraz art. 8 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 1997 r. nr 121 poz. 769, ze zm.) oraz art. 40b ust. 4 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (DzU z 1989 r. nr 20 poz. 104, ze zm.) organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 5 lipca 2022 r. nr 20/989/2022

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane