Dla radnych

Upoważnienie organu do emisji papierów wartościowych

Jeśli uchwała budżetowa na dany rok nie zawiera limitu zobowiązań to jednostka nie może zaciągać kredytów lub pożyczek oraz emitować papierów wartościowych. Stąd też nie musi upoważniać organu wykonawczego do tego typu działań.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy. W jej treści ustalono limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek. Ponadto rada upoważniła wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, finasowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2021 r. poz. 305 i 1535, dalej: ufp), uchwała budżetowa powinna określać limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp. Natomiast art. 212 ust. 2 pkt 1 ufp daje możliwość udzielenia organowi wykonawczemu upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp, przy czym określenie w uchwale budżetowej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego limitu zaciąganych zobowiązań długoterminowych zobowiązuje radę do udzielenia, co najmniej w tej samej wysokości, upoważnienia wskazanego w art. 212 ust. 2 pkt 1 ufp – w celu umożliwienia realizacji przez organ wykonawczy zapisu określającego w uchwale budżetowej limit zaciąganych zobowiązań.

Jak zauważył organ nadzoru, w części uchwały odnoszącej się do limitów zobowiązań dotyczących upoważnienia dla wójta do zaciągania zobowiązań rada gminy, ustalając limity i upoważnienie, odniosła się do przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych, które nie zostały zaplanowane w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 r. Prawidłowe ustalenie limitu zobowiązań i upoważnienia dla organu wykonawczego w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego zamierza zaciągać zobowiązania, jest elementem obligatoryjnym, wymaganym na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 1 ufp. Jednocześnie organ nadzoru podkreślił, że jeśli uchwała budżetowa na dany rok budżetowy nie zawiera limitu – przez co należy również rozumieć brak limitu w odpowiedniej wysokości – to jednostka nie może zaciągać kredytów lub pożyczek oraz emitować papierów wartościowych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 12 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Rz 400/07).

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieistotne naruszenie prawa.

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 2 lutego 2022 r. nr 035/g281/B/22