Pracownik Samorządowy Prawo

Udostępnianie dokumentacji pracownika

Organ może udostępnić informacje odnośnie naboru, mające charakter informacji publicznej, w całości bądź po częściowej anonimizacji. Jeśli część dokumentów ma w ocenie organu charakter prywatny, to o tym fakcie winien on poinformować wnioskującego.

Mieszkaniec zwrócił się do gminy z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie kserokopii pełnej dokumentacji konkursu na stanowisko radcy prawnego. W odpowiedzi organ wskazał, że pytanie dotyczące pełnej dokumentacji jest bardzo ogólne i nie zawiera pytań o konkretne dokumenty, dlatego prosi o doprecyzowanie wniosku. Mieszkaniec zarzucił wójtowi nieuzasadnione nieudzielenie informacji.

Sąd rozpatrując sprawę wskazał, że wójt był zobowiązany do udostępnienia informacji stanowiącej informację publiczną związanej z konkursem na stanowisko radcy prawnego. Tymczasem w odpowiedzi na skargę wójt wskazał, że zbiór dokumentów związanych z konkursem zawiera różnego rodzaju dokumenty – od tych pochodzących od organu, po dokumenty prywatne złożone przez kandydatów. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że skarżący w swym wniosku zwrócił się o przesłanie pełnej dokumentacji z konkursu na stanowisko radcy prawnego. Tym samym organ powinien podjąć decyzję co do całości zebranych danych, stosownie do jasnego wniosku skarżącego, mając tutaj szerokie pole manewru. Niewątpliwie część dokumentów związanych z konkursem, które pochodzą od organu, mogło podlegać udostępnieniu w całości lub po anonimizacji.

W sprawie, ze względu na treść art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, część informacji zawartych w tych dokumentach będzie informacją publiczną. Ta okoliczność nie może jednak przesądzać o konieczności doręczenia wnioskodawcy tych dokumentów lub ich kserokopii, i to w całości. Art. 13 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi bowiem, że informacje o kandydatach stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze. Zatem organ domagając się doprecyzowania złożonego wniosku mógł określić dokładnie zakres tego doprecyzowania wynikający z art. 13 ust. 4 ustawy.

Nie rozstrzygając o sposobie załatwienie sprawy organ mógł udostępnić informacje mające charakter informacji publicznej w całości bądź po częściowej anonimizacji. Jeśli jednak część dokumentów ma w ocenie organu charakter prywatny, to o tym fakcie winien on poinformować wnioskującego, udzielając ewentualnie informacji w zakresie określonym w art. 13 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych.

Wyrok WSA w Olsztynie z 16 września 2021 r., sygn. akt II SAB/Ol 74/21

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane