Dla radnych Prawo

Uchwała o przekształceniu szkoły

Do jakich aktów prawnych należy zaliczyć uchwałę w sprawie przekształcenia szkoły? Czy jest to akt prawa miejscowego?

Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej poprzez likwidację szkoły filialnej. Podstawę wszczęcia postępowania nadzorczego stanowiło przyjęcie przez radę niewłaściwego sposobu wejścia w życie. W uchwale znalazło się postanowienie, że wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Tym samym zakwalifikowana została do kategorii aktów prawa miejscowego.

W ocenie organu nadzoru przekształcenie danej placówki poprzez likwidację filii i podjęcie w tym zakresie uchwały nie tworzy przepisów powszechnie obowiązujących na terenie jednostki samorządu terytorialnego. Prawo oświatowe przewiduje, że tworzenie, przekształcanie, likwidowanie szkół i łączenie ich w zespoły w przypadku jednostki samorządu terytorialnego należy do kompetencji organu stanowiącego. Uchwały podjęte w tym przedmiocie nie należą jednak do kategorii aktów prawa miejscowego, ponieważ nie spełniają wymogów uznania ich za takie akty, w szczególności nie zawierają abstrakcyjnych i generalnych norm prawnych.

Uchwała dotycząca przekształcenia szkoły jest aktem podmiotowo i przedmiotowo skonkretyzowanym, ulegającym skonsumowaniu po jednorazowym spełnieniu dyspozycji zawartej w uchwale. Akt ten dotyczy z góry określonej kategorii osób – rodziców, uczniów i grona pedagogicznego szkoły. Nie stanowi źródeł norm postępowania dla całej społeczności lokalnej, lecz jest aktem kierownictwa wewnętrznego, konkretyzującym sposoby działania powiatu zmierzające do osiągnięcia celów ustawowych – w tym przypadku przekształcenia szkoły.

Jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 30 grudnia 2013 r., sygn. akt II SA/Ke 565/13, uchwały w sprawie likwidacji i przekształcenia szkoły należą do tego typu aktów prawnych, którym nie można przypisywać cech aktu normatywnego rozumianego jako powszechnie obowiązujące źródło praw i obowiązków, wyznaczających w sposób generalny i abstrakcyjny określone nakazy zachowania jego adresatom. Wobec tego nie mogą być one kwalifikowane jako akty prawa miejscowego. W konsekwencji nie ma obowiązku publikowania tego typu uchwały na zasadach określonych dla aktów prawa miejscowego. Obowiązek opublikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym uchwały rady gminy ustawodawca przewidział w szczególności w sytuacjach, gdy ma ona charakter aktu prawa miejscowego oraz gdy tak stanowią przepisy szczególne.

W związku z powyższym należy przyjąć, że uchwała dotycząca przekształcenia szkoły podstawowej poprzez likwidację szkoły filialnej weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego z 30 czerwca 2020 r., nr NK-II.4131.73.2020.DM