Dla radnych

Tryb i harmonogram opracowania strategii gminy

Obligatoryjnymi elementami uchwały określającej szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy są postanowienia regulujące tryb konsultowania dokumentu m.in. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także z mieszkańcami. Upoważnienie rady do określenia trybu konsultacji oznacza, że powinna ona w drodze uchwały ustalić procedurę i reguły postępowania w tej sprawie.

Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju gminy na lata 2022–2030, w tym trybu konsultacji. Jako podstawę prawną wskazano art. 10f ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2021 r. poz. 1372, ze zm., dalej: usg). W załączniku do uchwały rada przyjęła, że projekt podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz urzędem marszałkowskim. Rada wskazała również, jak powinna wyglądać procedura konsultacji w wymienionymi podmiotami.

Zdaniem organu nadzoru, pomimo powołania się w podstawie prawnej na art. 10f usg, uchwała nie zawierała postanowień normujących tryb konsultacji z mieszkańcami gminy i innymi podmiotami, w szczególności wskazanymi w art. 6 ust. 3 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU 2006 nr 227 poz. 1658, ze zm., dalej: uzppr). Kwestie ujęte w uchwale stanowiły w istocie modyfikację regulacji art. 6 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 uzppr, dlatego postanowień tych nie sposób uznać za określenie trybu konsultacji, tj. reguł postępowania dla osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach dotyczących projektu strategii. Tryb ten powinien zostać uregulowany w uchwale podejmowanej na podstawie art. 10f ust. 1 usg, zgodnie z wolą ustawodawcy jednoznacznie wyrażoną w tym przepisie.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru orzekł o nieważności uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z 30 maja 2022 r. nr PN-II.4131.259.2022