Dla radnych

Sprzeczność z celami planowania przestrzennego

fot. Pixabay

Ograniczanie liczby osób przebywających w budynku oraz zatrudnionych nie jest związane z zasadami ustalania ładu przestrzennego. Tego typu postanowienia sprzeczne są z istotą i celami planowania przestrzennego.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jako podstawę prawną wskazała art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2023 r. poz. 40 i poz. 572, ze zm.) oraz art. 20, art. 15, art. 16, art. 34 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2023 r. poz. 977, ze zm., dalej: upzp). W uchwale zawarto zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania dla odpowiednich kart terenu. Wskazano również liczbę osób mogących jednocześnie przebywać w budynku – maksymalnie 50 – oraz liczbę zatrudnionych – również maksymalnie 50.

Jak zauważył organ nadzoru, określenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego maksymalnej liczby osób mogących jednocześnie przebywać w budynku, jak i zatrudnionych, stanowi przekroczenie granic upoważnienia ustawowego zawartego w art. 15 ust. 2 i ust. 3 upzp. Te zagadnienia nie mieszczą się ani w obligatoryjnych (art. 15 ust. 2 upzp) ani w fakultatywnych (art. 15 ust. 3 upzp) elementach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wskazane postanowienia nie mogą stanowić zasad kształtowania zabudowy lub wskaźników zagospodarowania (art. 15 ust. 2 pkt 6 upzp), jako że ograniczanie liczby osób przebywających w budynku oraz osób zatrudnionych nie jest związane z szeroko rozumianymi zasadami ustalania ładu przestrzennego. Takie zapisy są sprzeczne z istotą i celami planowania przestrzennego.

Przyjęta przez radę uchwała naruszała w sposób istotny przepisy prawa, to jest art. 15 ust. 2 i 3 upzp, art. 7 Konstytucji RP określający, że organ administracji publicznej działa wyłącznie na podstawie i w granicach prawa oraz art. 94 zd. 1 Konstytucji RP stanowiący, że organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Wyjście poza katalog spraw określonych w art. 15 ust. 2 i ust. 3 upzp stanowi również istotne naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 upzp.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody pomorskiego z 2 czerwca 2023 r.nr PN-I.4131.34.2023.JS

TAGI: plan miejscowy, rada gminy, radny miasta,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane