W samorządach

„Samorząd przyjazny seniorom 2013 – przyjazna przestrzeń publiczna”

17 grudnia 2013 r. w Senacie odbyła się konferencja „Partycypacja w tworzeniu i realizacji regionalnych i lokalnych polityk senioralnych z wykorzystaniem środków UE”, zorganizowana przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych. Podczas niej zaprezentowano inicjatywy i dobre praktyki tworzenia regionalnych i lokalnych polityk senioralnych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, regionalnych ośrodków polityki społecznej oraz przedstawiciele gminnych rad seniorów.

Wiceminister infrastruktury Paweł Orłowski przedstawił informację na temat środków na przeciwdziałanie wykluczeniu i rozwój kapitału społecznego seniorów, przewidzianych w nowych ramach finasowania projektów z udziałem funduszy UE. Zauważył, że w nowym unijnym budżecie zaakcentowany został cel związany z wykluczeniem społecznym i integracją społeczną, co daje możliwość szerszego spojrzenia na politykę społeczną.

Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marzena Breza poinformowała, że Polska ma jeden z najniższych wśród krajów europejskich poziomów wskaźnika active ageing index, odnoszącego się do możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu. Wskazuje to na potrzebę podjęcia w naszym kraju działań na rzecz aktywnego starzenia się. Założenia długofalowej polityki senioralnej mają być przyjęte jeszcze w 2013 r. Przedstawicielka resortu pracy zaapelowała o rozpoznanie problemów i opracowanie planów działania na poziomie regionalnym.

Podczas konferencji zostały także zaprezentowane przykłady tworzonych i realizowanych regionalnych programów z zakresu polityki senioralnej, wykorzystujących środki unijne.

Agenda 22

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych senator Mieczysław Augustyn zaprezentował dokument „Agenda 22 – Władze lokalne – Wytyczne w zakresie planowania polityki wobec osób starszych”. Można w nim znaleźć m.in. sposoby tworzenia planów we współpracy z organizacjami skupiającymi osoby starsze lub działającymi na ich rzecz. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku poseł Michał Szczerba omówił nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, w której określono zasady powoływania gminnych rad seniorów. Podkreślił znaczenie tej regulacji dla zwiększania udziału osób starszych w podejmowaniu decyzji dotyczących ich środowiska lokalnego.

 

Wyniki konkursu

Podczas konferencji senator Mieczysław Augustyn ogłosił wyniki konkursu „Samorząd przyjazny seniorom 2013 – przyjazna przestrzeń publiczna”, zorganizowanego we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich oraz czasopismem „Wspólnota”.

Cel tegorocznej edycji konkursu to promowanie tworzenia zintegrowanych programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów we wspólnotach lokalnych i regionalnych dzięki dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb osób starszych. W konkursie mogły uczestniczyć samorządy wszystkich szczebli, które w latach 2011–2013 realizowały lub realizują programy albo projekty z tego zakresu.

Zwycięzcy

W kategorii: województwo przyjazne seniorom zwycięzcą zostało województwo kujawsko-pomorskie za projekt „Otwarty konkurs ofert «Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów», realizowany w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.

W kategorii: powiat przyjazny seniorom zwyciężył powiat nowosądecki za realizację projektu „Współpraca ze Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu”.

W kategorii: gmina przyjazna seniorom wygrały: Warszawa za realizację projektu „Warszawa przyjazna seniorom – przestrzeń miejska dobrze zaprojektowana dla osób starszych – wybrane dobre praktyki”, Kluczbork za realizację projektu „Rewitalizacja miasta Kluczborka obejmująca remont ratusza, dróg i kanalizacji deszczowej wokół rynku, remont parku miejskiego oraz remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych” i Międzyrzec Podlaski za realizację projektu „Wiek nie ma znaczenia. Psychofizyczna i społeczna aktywizacja seniorów”.

 

Wyróżnienia specjalne

Wyróżnienia specjalne w kategorii: kompleksowość projektowanych lub wdrożonych rozwiązań otrzymały: Kielce za realizację projektu „Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób starszych”; miasto i gmina Wieliczka za realizację „Programu rewitalizacji dla miasta Wieliczka” i projektów: „Budowa świetlic środowiskowych w miejscowościach: Mietniów, Sułków, Koźmice Małe, Lednicy Górnej, Janowicach”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu polegające na bezpłatnej dostawie i montażu komputerów wraz z bezpłatnym dostępem do internetu”, „Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej – budowa parkingów i dojść do peronów”, „Budowa placu targowego Bednarka 2012–2013”; Nysa za realizację projektu „Nysa przyjazna seniorom – aktywność i integracja w przestrzeni publicznej”. Wyróżnienia specjalne w kategorii: rozwiązania sprzyjające integracji międzypokoleniowej otrzymały: Lublin za realizację projektu „Lublin przyjazny seniorom”, Płock za realizację projektów: „Miejsce przyjazne seniorom”, „Karta Seniora” i „Pomoc medyczna dla seniorów”.

Wyróżnienia specjalne w kategorii: trwałość zakładanych lub osiągniętych efektów otrzymały: Lubań za realizację projektów: „Zagospodarowanie i rewitalizacja zdegradowanych terenów w centrum miasta Lubań”, „Zagospodarowanie «Podkowy»– terenu pomiędzy ulicami: Kopernika, Wojska Polskiego i Słowackiego w Lubaniu”, „Rok 2013 – poprawa infrastruktury miejskiej. Poprawa dojazdu do obiektu zabytkowego – kościół św. Trójcy w Lubaniu”; gmina Grębocice za realizację projektów: „Uniwersytet Trzeciego Wieku”, „Klub Seniora Złota Jesień, Klub Seniora Wrzos, Klub Seniora Babie Lato” i „Programy zdrowotne: Biała Sobota, Szczepienia Przeciwko Grypie dla osób 65+”; gmina Celestynów za realizację projektu „Przestrzeń publiczna Celestynowa zbliża seniora do kultury”.

Wyróżnienia specjalne w kategorii: partnerskie współdziałanie z instytucjami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami na etapie planowania i wdrażania rozwiązań otrzymały: Bytom za realizację projektu „Bytomski samorząd z seniorami w ich jesieni życia”; Gdynia za realizację projektu „Gdyński dialog z seniorami – mechanizm refleksyjnego kształtowania przestrzeni miasta w odpowiedzi na potrzeby osób starszych”; Chodzież za realizację projektu „Aktywizacja terenów nad jeziorem miejskim w Chodzieży poprzez przebudowę promenady i uruchomienie bazy ratownictwa WOPR”. Wyróżnienia specjalne w kategorii: współpraca z innymi samorządami, instytucjami krajowymi i współpraca międzynarodowa otrzymały: Czechowice-Dziedzice za realizację projektu „Seniorzy bez granic – reintegracja społeczna osób starszych poprzez nowe strefy aktywności”; gmina Kolbuszowa za realizację projektu „Rewitalizacja miasta Kolbuszowa”.

 

www.senat.gov.pl

TAGI: senat,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane