Prawo

Rząd wstrzyma postępowania egzekucyjne

Dominik Krzysztofowicz

15.04.2020

Rada Ministrów przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych w związku ze stanem epidemii COVID-19. Przewiduje on wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych z mocy samego prawa. Oznacza to, że nie będzie konieczne dokonywanie żadnych dodatkowych czynności procesowych przez organ egzekucyjny.

Proponowane w rozporządzeniu rozwiązanie przewiduje, że administracyjne postępowania egzekucyjne zostaną wstrzymane z dniem wejścia w życie rozporządzenia (aktualnie w Rządowym Centrum Legislacyjnym trwa jego uzgadnianie).
Wstrzymane zostaną niemal wszystkie postępowania egzekucyjne należności pieniężnych za wyjątkiem tych, które dotyczą:
- kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (DzU z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DzU z 2019 r. poz. 1239, późn. zm.) oraz ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, do których stosuje się przepisy ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (DzU z 2019 r. poz. 1120, z późn. zm.).
Wstrzymaniu będą podlegały zatem wszystkie administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych z wyłączeniem kar pieniężnych, m.in. nakładanych w związku z naruszeniami przepisów mających szczególne znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, czy też minimalizowania skutków wystąpienia epidemii.

 

Co oznacza wstrzymanie postępowania egzekucyjnego?

Zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) wstrzymanie administracyjnego postępowania egzekucyjnego oznacza wstrzymanie wykonania zastosowanych środków egzekucyjnych (np. egzekucji z rachunku bankowego, świadczeń z ubezpieczenia społecznego czy ruchomości), które nie powoduje jednak uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych. Wstrzymanie oznacza również niepodejmowanie nowych środków egzekucyjnych.

 

Do kiedy postępowania egzekucyjne będą wstrzymane?

Projekt rozporządzenia przewiduje, że administracyjne postępowania egzekucyjne zostaną wstrzymane od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Podkreślenia wymaga, że stan epidemii zostanie odwołany w trybie przewidzianym w art. 46 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym na postawie tego przepisu. Zatem termin końcowy wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych będzie równy terminowi zakończenia stanu epidemii, który – jako ujęty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia – zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw.
Wyjątkiem od powyższej zasady będzie sytuacja, gdy z dniem odwołania stanu epidemii ogłoszony zostanie stan zagrożenia epidemicznego. W takim przypadku administracyjne postępowania egzekucyjne zostaną wstrzymane z mocy prawa do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, który został ogłoszony albo ogłoszonego bezpośrednio po odwołaniu stanu epidemii.


Zachęcamy do odnawiania i przedłużania prenumeraty!

Dziękujemy wszystkim, z którymi razem tworzymy "Wspólnotę".