Gospodarka

Rodzinne ogrody działkowe z dotacjami

Minister funduszy i polityki regionalnej zapowiedział, że rodzinne ogrody działkowe otrzymają wsparcie unijne na zwiększanie terenów zieleni oraz działania ekologiczne ograniczające hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz chroniące zwierzęta. Środki mają pochodzić z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na realizację projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z Funduszy Europejskich przeznaczone zostanie 50 mln zł. Środki rozdysponowane zostaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a beneficjentem wsparcia mają być stowarzyszenia zrzeszające działkowców.

– Mamy świadomość, jak ważną rolę w miastach pełnią rodzinne ogrody działkowe. To miejsca, gdzie można wypoczywać, obcować z przyrodą, ale przede wszystkim to zielone płuca miast. ROD mają bezpośredni wpływ na ekosystemy miejskie - przewietrzanie czy ograniczenie spływu wód opadowych. Dlatego o te tereny musimy dbać w sposób szczególny – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

ARiMR planuje otwarty nabór wniosków, podzielony na rundy miesięczne, do wyczerpania środków. Projekt ma przyczynić się m.in. do zwiększenia powierzchni i poprawy kondycji zieleni, ograniczenia efektu miejskich wysp ciepła, zachowania i rozwoju różnorodności biologicznej w miastach, a także zatrzymywania wód opadowych.

Jak podaje Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działkowcy będą mogli otrzymać dofinansowanie do działań zwiększających powierzchnię zieleni, w tym zakładanie zielonych ekranów ograniczających hałas i zanieczyszczenie powietrza. Wsparciem objęte będą również  działania  poprawiające stan zieleni oraz warunki jej utrzymania, w tym wykorzystanie wody opadowej i sprzyjanie owadom zapylającym, a także innym zwierzętom ważnym dla roślin i środowiska. Fundusze Europejskie pozwolą również na realizację małej infrastruktury wodno-ściekowej, energetycznej oraz o charakterze prozdrowotnym i prospołecznym.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej