Dla radnych

Regulamin podłączeń do kanalizacji

fot. Pixabay

Z prawa ochrony środowiska nie wynika kompetencja do ustalania postanowień umów zawieranych z podmiotami otrzymującymi dotacje. Udzielenie dotacji na podstawie podjętej przez organ stanowiący uchwały oraz zawarcie umowy na realizację zadania związane jest ze sferą wykonywania budżetu przez organ wykonawczy i należy do jego wyłącznej kompetencji.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej. Na podstawie m.in. art. 403 ust. 2–6 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2020 r. poz. 1219, ze zm., dalej: poś) określiła w załączniku regulamin udzielania dotacji celowej.

Jak zauważył organ nadzoru, art. 403 ust. 4 poś przewiduje możliwość finansowania z budżetu gminy lub budżetu powiatu zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez udzielenie dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Zasady udzielania dotacji celowej obejmują w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania, określa je rada gminy w drodze uchwały (art. 403 ust. 5 poś).

Z art. 403 ust. 5 poś nie wynika dla organu stanowiącego JST kompetencja do ustalania postanowień umów zawieranych z podmiotami otrzymującymi dotacje. Udzielenie dotacji na podstawie podjętej przez organ stanowiący uchwały oraz zawarcie umowy na realizację zadania związane jest ze sferą wykonywania budżetu JST przez organ wykonawczy i należy do jego wyłącznej kompetencji (art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – DzU z 2022 r. poz. 559 i 583).

Do dotacji celowych udzielanych na podstawie art. 403 ust. 5 poś zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 250 ufp, umowa o dotację określa w szczególności elementy takie jak: wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji, termin wykorzystania dotacji, termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej. W związku z tym określenie wzoru umowy o udzielenie dofinansowania wykracza poza zakres przyznanej radzie kompetencji do stanowienia prawa, co w istotny sposób narusza art. 403 ust. 5 pos w zw. z art. 250 ufp.

 

Uchwała Kolegium RIO we Wrocławiu z 18 maja 2022 r. nr 39/2022

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane