Dla radnych

Rada powiatu nie ustali ceny nieruchomości

fot. Adobe Stock

Ustalenie ceny nieruchomości w oparciu o obowiązujące przepisy ustawowe należy do kompetencji organów wykonawczych, a nie uchwałodawczych. Rada upoważniona jest do ustalenia zasad i wytycznych sprzedaży, natomiast zarząd powiatu do określenia ceny.

Rada powiatu podjęła uchwałę w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczególnych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników. Jako podstawę prawną podała art. 32 ust. 1b ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2023 r. poz. 344, ze zm., dalej: ugn), w myśl którego odpowiednia rada albo sejmik – w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego – ustalają, odpowiednio w drodze zarządzenia albo uchwały, zasady przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowe wytyczne sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

W uchwale wskazano, że cenę nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego ustala się w sposób określony w art. 69 ugn, z tym, że cenę nieruchomości gruntowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, ustala się w wysokości równej wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Zgodnie z art. 69 ugn, cenę nieruchomości gruntowej niewykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, ustala się jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży (ust. 1). Cenę nieruchomości gruntowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, ustala się w wysokości nie niższej niż dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, jednak nie wyższej niż wartość nieruchomości gruntowej określona na dzień zawarcia umowy sprzedaży (ust. 2). Jeżeli dotychczas nie obowiązywała opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, właściwy organ ustala cenę, o której mowa w ust. 1 i 2, przyjmując stawkę procentową stosownie do celu wynikającego ze sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej (ust. 3).

Analiza art. 69 ugn wskazuje, że rada powiatu jest bezwzględnie zobowiązana do jego stosowania przy sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Tym samym należy uznać, że ustalenie ceny nieruchomości sprzedawanych ich użytkownikom wieczystym nie mieści się w normie kompetencyjnej zawartej w art. 32 ust. 1b ugn. Podjęcie uchwały w tym zakresie przez radę powiatu należy uznać za działanie bez podstawy prawnej.

Jednocześnie zauważono, że samo ustalanie ceny nieruchomości w oparciu o bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe należy do kompetencji organów wykonawczych, a nie uchwałodawczych, ponieważ te są upoważnione do ustalania tylko zasad i wytycznych sprzedaży.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego z 18 grudnia 2023 r.nr PN.4131.471.2023

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane