Dla radnych

PSZOK przyjmie zdekompletowany sprzęt

fot. Pixabay

Organ stanowiący gminy nie jest upoważniony do ograniczania przyjmowania frakcji odpadów elektronicznych wyłącznie do odpadów kompletnych. Stoi to w sprzeczności z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Jako podstawę prawną wskazała art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2023 r. poz. 1469 ze zm., dalej: ucpg). W dokumencie określono katalog odpadów, które odbierane będą od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wskazując, że odbierany będzie m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Z kolei w regulaminie PSZOK-u, stanowiącym załącznik do uchwały, wskazano, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być dostarczany osobno, nie może jednak być zdekompletowany.

Jak zauważył organ nadzoru, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ucpg utworzone przez gminę punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinny odbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny niezależnie od tego, czy jest on kompletny czy nie, wynika to wprost z przywołanej regulacji. Organ stanowiący gminy nie jest upoważniony do ograniczania przyjmowania tej frakcji odpadów wyłącznie do odpadów kompletnych, dlatego działanie takie należy uznać za rażąco naruszające przepis ustawowy.

Ponadto kwestionowane postanowienia uchwały sprzeczne były z art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU z 2022 r. poz. 1622, ze zm.), który wprowadza zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu tylko podmiotom inne niż te, które na podstawie umowy z gminą odbierają odpady komunalne. Sprzętem w rozumieniu tej ustawy jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (art. 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2). Wykładnia powołanych unormowań prowadzi do wniosku, że nie ma żadnego uzasadnienia dla sformułowania zastrzeżenia, że dostarczany do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych utworzonego przez gminę sprzęt nie może być zdekompletowany.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zachodniopomorskiego z 9 stycznia 2024 r.nr P-1.4131.423.2023.AA

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane