W samorządach

Przewodniczący Komitetu Regionów apeluje o walkę o prawa kobiet

Z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro wezwał państwa członkowskie do podwojenia wysiłków na rzecz położenia kresu wszelkim formom przemocy ze względu na płeć. Zaapelował również o wykorzystanie roli oraz zdolności władz lokalnych i regionalnych do wzmacniania ochrony kobiet.

"Równość płci jest podstawową wartością Unii Europejskiej, jednak prawa kobiet i dziewcząt nadal są krzywdzone. Chociaż liczba kobiet w UE i na świecie dotkniętych różnymi formami przemocy pozostaje niedopuszczalnie wysoka, wiele władz lokalnych i regionalnych w całej Unii niestrudzenie pracuje nad zapewnieniem programów i polityk, które nie tylko odpowiadają potrzebom ofiar, ale także walczą z pierwotnymi przyczynami tej haniebnej rzeczywistości.

Zapewnienie ofiarom ochrony ze strony organów ścigania, opieki regionalnych i lokalnych służb socjalnych, medycznych i zdrowotnych, bezpiecznych mieszkań lub poprawy równości płci w miejscu pracy oraz zajęcie się szkodliwymi konstrukcjami kulturowymi i społecznymi, na przykład poprzez inwestowanie w edukację i podnoszenie świadomości na temat praw kobiet – to tylko niektóre przykłady działań, które zostały wdrożone w miastach i regionach i przyniosły rezultaty.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet w imieniu Europejskiego Komitetu Regionów chcę powtórzyć, że musimy zrobić jeszcze więcej, na wszystkich szczeblach władzy. Miasta i regiony odegrały swoje rolę, ale bądźcie gotowi zrobić jeszcze więcej.

Musimy zrobić więcej, aby zapobiec krzywdzeniu tak wielu kobiet i dziewcząt oraz naruszeniu ich bezpieczeństwa i godności. Musimy zrobić więcej, aby wprowadzić dostępne, skoncentrowane na ofiarach systemy zgłaszania, takie jak infolinie i poufni doradcy, a także zapewnić dostęp do bezpiecznych i kompleksowych usług wsparcia dla ofiar przemocy ze względu na płeć, w tym schronisk. Możemy zdziałać więcej, ulepszając projektowanie urbanistyczne i planowanie transportu oraz informując ofiary o ich prawach. Możemy zdziałać więcej, myśląc o beezpieczeństwie i potrzebach kobiet podczas planowania budżetów.

Regiony i miasta angażują się w budowanie lepszej przyszłości, w której każdy będzie mógł żyć wolny od przemocy i dyskryminacji”.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane