Dla radnych

Projekt strategii z vacatio legis

fot. Pixabay

Uchwała, jako adresowana do nieokreślonego grona adresatów, spośród których każdy może wyrazić swoje stanowisko, zawiera normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, co czyni ją aktem prawa miejscowego. Dlatego powinna wejść w życie w ciągu czternastu dni od ogłoszenia.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy na lata 2024–2033. Jako podstawę prawną wskazała art. 10f ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2024 r. poz. 609) w związku z art. 3 pkt 3 i art. 19 pkt 3b ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU z 2024 r. poz. 324). W ocenie organu nadzoru uchwała została wydana z istotnym naruszeniem art. 2 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU z 2019 r. poz. 1461).

Jak zauważył organ, uchwała stanowiła akt prawa miejscowego. Jej adresatami byli zarówno mieszkańcy gminy i lokalni partnerzy społeczni, jak również inne gminy i ich związki. Podmioty te były uprawnione do wzięcia udziału w konsultacjach i wyrażenia swojego stanowiska co do projektu strategii rozwoju gminy. W załączniku do uchwały rada uregulowała tryb przeprowadzenia konsultacji projektu strategii oraz harmonogram opracowania projektu. Okoliczności te wskazywały, że uchwała, jako adresowana do nieokreślonego grona adresatów, spośród których każdy może wyrazić swoje stanowisko, zawierała normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, co czyniło ją aktem prawa miejscowego. Ponadto ze względu na jej charakter, w tym tryb konsultacji, należało zaliczyć ją do aktów prawa miejscowego, w związku z czym jej publikacja była warunkiem koniecznym wejścia jej w życie.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego z 22 maja 2024 r., nr NP-III.4131.1.183.2024.3

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane