W samorządach

Prąd z odpadów zasili miasto

Instalacje termicznego przetwarzania odpadów to sposób na zagospodarowanie hałd śmieci nie nadających się do recyklingu. Ale ITPO może być też źródłem tańszego prądu dla samorządów.

Dzięki energii z miejscowej spalarni – EcoGeneratora – szczeciński Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zapłaci za prąd w 2023 roku o blisko 27 mln zł mniej niż zakładano. Wcześniej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów spółka z o.o. mógł jedynie produkować energię elektryczną z odpadów i przekazywać ją do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej. W maju 2022 roku ZUO uzyskał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na obrót energią elektryczną. Efektem było zawarcie umów z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego oraz ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.
Docelowo z EcoGeneratora może pochodzić około 65 proc. energii niezbędnej do funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji. Pozostałą część mają zapewnić – planowane – miejskie farmy fotowoltaiczne lub inne alternatywne źródła. Od tego roku prądem z odpadów zasilane są m.in. szczecińskie lampy uliczne i sygnalizatory świetlne. Od stycznia 2024 r. energią ze spalarni będą zasilane także miejskie tramwaje.


Piotr Krzystek, prezydent Szczecina
Od nowego roku część energii potrzebnej do zasilania naszych tramwajów będzie pochodzić ze spalania naszych śmieci. Co to oznacza? Oszczędności rzędu ponad 1,6 miliona złotych. Całość wpisuje się w nasz program Energia Miasta Szczecin. Dążymy do samodzielności energetycznej miasta. Już dziś prąd ze spalarni zasila nocne oświetlenie ulic, a nasze spółki i jednostki korzystają z własnych źródeł energii. Takich działań będzie coraz więcej.

Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna
Olsztyńska ITPO jest realizowana w modelu PPP. Stronę publiczną w tym projekcie reprezentuje nasza komunalna spółka ciepłownicza MPEC. Podstawowym założeniem było to, aby największe korzyści z odzyskanej w procesie termicznego unieszkodliwienia odpadów energii czerpali olsztyńscy odbiorcy ciepła, jak również, by znacząco spadły dotychczas ponoszone przez mieszkańców naszego regionu koszty wytwarzania odpadów. Oczywiście, w instalacji będzie również powstawać energii elektryczna, która w miarę możliwości powinna zaspakajać lokalne potrzeby, w tym zasilać trakcję tramwajową. Aby najkorzystniej zrealizować te cele, powołaliśmy w mieście Klaster Energii, skupiający wiele podmiotów – producentów energii w lokalnych źródłach OZE, w tym ITPO. Jednym z celów klastra jest dążenie do uzyskania samowystarczalności energetycznej Olsztyna. W naszej koncepcji zrównoważonego energetycznie miasta kluczową rolę ma odgrywać – obok Klastra Energii – wybrany w tym celu podmiot bilansujący. Lokalni producenci OZE będą więc w sposób pośredni powiązani z lokalnymi odbiorcami. Energia wytwarzana w ITPO, jak również w innych lokalnych źródłach OZE będzie trafiać, za pośrednictwem wspomnianego podmiotu bilansującego, do różnych odbiorców skupionych w ramach naszego Klastra Energii. O tym, kto będzie w danym momencie odbiorcą energii z danego źródła, będzie decydować optymalna konfiguracja popytu i podaży w zależności od chwilowych uwarunkowań.


Fot. Tramwaje Szczecińskie

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane