W samorządach

Postulaty Związku Samorządów Polskich trafiły do premiera

Dominik Krzysztofowicz

31.03.2020

Związek Samorządów Polskich w przesłanym do ministra Mateusza Morawieckiego liście postuluje o wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą jednostkom samorządu terytorialnego sprostać trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej epidemią COVID-19.

W liście podpisanym przez prezesa związku Adama Ciszkowskiego samorządowcy postulują między innymi odroczenie obowiązków sprawozdawczych, odroczenie obowiązku przedstawiania raportu o stanie JST oraz odroczenie terminów udostępniania informacji publicznych.

Wśród pozostałych postulatów samorządowców znalazły się:

  odroczenie obowiązków sprawozdawczych wynikających z rozdziału 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

wprowadzenie szczególnych rozwiązań dotyczących terminów płatności podatków i opłat lokalnych z jednoczesnym zapewnieniem osłony w przypadku zagrożenia JST utratą płynności finansowej;

wprowadzenie szczególnych rozwiązań w zakresie terminów obowiązujących w procedurach administracyjnych;

wprowadzenie szczególnych rozwiązań w zakresie terminów składania deklaracji podatkowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS, raportów imiennych i zgłoszeń do ubezpieczenia;

odroczenie terminów płatności podatków CIT, PIT, VAT bez sankcji karnych wynikających z ustawy o dyscyplinie finansów publicznych;

umożliwienie przeprowadzenia obrad sesji Rady drogą elektroniczną obiegową;

zawieszenie udziału mieszkańców w obradach plenarnych organów stanowiących i ich komisji;

przesunięcie wejścia w życie przepisów dotyczących nowych deklaracji VAT (JPK_V7K) dla „małych i średnich przedsiębiorców w tym j.s.t.” na 1 stycznia 2021r. ze względu na dodatkowe niemożliwe do przewidzenia trudności w terminowym przygotowaniu do nowych regulacji;

okresowe zwiększenie uprawnień pracodawcy wobec pracowników (możliwość okresowego skierowania do innej pracy, w tym na innych warunkach; polecenie skorzystania z urlopu, możliwość skierowania na dodatkowe badania przed powrotem do pracy);

odroczenie obowiązku wdrożenia PPK w firmach zatrudniających między 50-249 osób.

okresowe opóźnienie wszelkich podatkowych obowiązków sprawozdawczych, a zatem nie tylko w zakresie sprawozdawczości CIT czy VAT, ale również w odniesieniu, np. do kwestii związanych z raportowaniem schematów podatkowych (MDR);

odroczenie (wydłużenie) terminów w zakresie odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej;

odroczenie obowiązku przedstawiania raportu o stanie JST wynikającego z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, art. 30a ust. 1. ustawy o samorządzie powiatowym, art. 34 a ustawy o samorządzie województwa;

odroczenie obowiązku przygotowywania corocznie oceny zasobów pomocy społecznej, wynikającego z art. 16a ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.