Pole minowe biurokracji w szkole – generator oceny pracy nauczycieli i awansu zawodowego zastępuje kolejne segregatory

Nauczyciele powinni być oceniani cyklicznie, według zobiektywizowanych i transparentnych kryteriów, a każda ocena powinna znajdować odzwierciedlenie np. w wysokości dodatku motywacyjnego. W szkole 4.0 procesy oceny wspierają nowoczesne rozwiązania z zakresu zrządzania placówką, a ich automatyzacja wspiera dyrektora oraz angażuje nauczycieli i czyni proces przejrzystym oraz bezpiecznym.

W Karcie Nauczyciela czytamy: „praca nauczyciela podlega ocenie” – nie narzucono jednak jej okresowości. To dyrektor w ramach swojej pięcioletniej kadencji przejmuje obowiązek określenia planu oceniania pracowników i spełnienia tym samym ustawowego obowiązku wynikającego z zadań dyrektora jako podmiotu sprawującego nadzór pedagogiczny. Również na barkach dyrektora spoczywa opracowanie nowej procedury oceny pracy na podstawie kryteriów zawartych na poziomie ustawy, a nie rozporządzenia, wciąż jednak w czterostopniowej skali bez narzuconego odgórnie systemu punktowania. Ważne, jak opanować chaos, który wkrada się w tak istotny element zarządzania zasobami ludzkimi w placówce?

Dobra procedura oceny pracy powinna być przejrzysta, posiadać jasne, obowiązujące wszystkich kryteria i sprawiać, że każdy pracownik ma jasność zasad oceniania i poczucie obiektywizmu ze strony dyrektora. W nowej procedurze, która nie narzuca już przedziałów procentowych i punktacji, wciąż są oceniane te same obszary pracy każdego z nauczycieli bez względu na to jak bardzo są uszczegółowione lub uogólnione kryteria. Warto pamiętać, że w procedurze nadal pozostaje czterostopniowa skala ocen, co wciąż działa na korzyść nauczycieli. Tym samym bardzo przydatny wydaje się wymierny model oceniania – punktowanie określonych kryteriów.

Od trzech lat dyrektorów w tym procesie wspierają nowoczesne narzędzia TIK i dorobek ekspertów, którzy je tworzą, oraz dbają o ich stałą aktualizację. Stąd celowość wdrożenia w placówce platformy SOKRATES System – Kompleksowego narzędzia do zarządzania placówkami oświatowymi, gdzie zaprojektowano i wdrożono moduł generujący dokumenty awansu zawodowego (zgodnie i spójnie z nowelizacją Karty Nauczyciela obowiązującą od 1 września 2019r). Moduł zakłada automatyzację procesu oceny pracy nauczyciela z funkcjami samooceny i awansu zawodowego. 

Ocenę pracy nauczyciela i/lub ocenę dorobku zawodowego dyrektorzy będą mogli wykonać profesjonalnie i co najważniejsze, automatycznie, w paru kliknięciach na podstawie dokumentów uzupełnieniowych na koncie nauczyciela, np. jego sprawozdania i samooceny zawartej w systemie, które nauczyciele planują i projektują wraz z pozostałymi dokumentami w module awansu zawodowego. https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifTakie rozwiązanie jest optymalne dla dyrektora i nauczyciela – wygodne, ekonomiczne, pozbawione biurokracji, dostępne w formie zdalnej. Warto zadbać o stałe podnoszenie jakości pracy szkół i przedszkoli z SOKRATES System, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii w nadzorze pedagogicznym dyrektora oraz pracy nauczycieli.

 

*ekspert do spraw nowych rozwiązań prawnych w oświacie, dyrektor akredytowanej Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli; Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES

 

Skorzystaj z oferty bezpłatnego dostępu i zarejestruj swoją szkołę lub przedszkole w SOKRATES System lub uzyskaj pełny dostęp w cenie jednego szkolenia rady pedagogicznej.

Więcej informacji na www.systemsokrates.pl i pod numerem tel. 32 281 33 82 i 32 281 60 32, e-mail: biuro@remove-this.systemsokrates.pl