Prawo

PKW o przekazywaniu danych ze spisu wyborców

Dominik Krzysztofowicz

23.04.2020

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o żądaniach udostępniania spisu wyborców w celu realizacji korespondencyjnych wyborów prezydenckich, Sylwester Marciniak, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, wyjaśnił, że przepis art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 upoważnia operatora publicznego do żądania wydania danych ze spisu wyborców.

W liście skierowanym do komisarzy wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695) operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z  23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne m. in. w celu wykonania obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej. Dane te przekazywane są operatorowi wyznaczonemu, w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wniosku. Operator wyznaczony uprawniony jest do przetwarzania danych wyłącznie w celu, w jakim otrzymał te dane.

Przepis ten upoważnia więc operatora publicznego do żądania wydania danych ze spisu wyborców.

PKW zaznaczyło jednak, że podstawą do wydania danych ze spisu wyborców przez gminę może być wyłącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania operatora wyznaczonego. Do wniosku powinna być dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.