Dla radnych

Opłata za transport bezdomnych zwierząt

fot. Pixabay

Kwestie związane z odpłatnością za transport bezdomnych zwierząt nie mogą być przedmiotem gminnego programu opieki. Powinny być uregulowane w umowie zawieranej przez gminę ze schroniskiem, w którym JST zapewnia schronienie bezdomnym zwierzętom.

Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. Jako podstawę prawną wskazała art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2023 r. poz. 40, ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (DzU z 2023 r. poz.1580, ze zm., dalej: uoz). W uchwale znalazła się informacja, że schronisko zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewnia opiekę zwierzętom z terenu gminy poprzez wyłapywanie i transport do schroniska za dodatkową opłatnością.

Jak zauważył organ nadzoru kwestie związane z odpłatnością za transport nie powinny być przedmiotem programu opieki nad zwierzętami. Powinny być uregulowane w umowie zawieranej przez gminę ze schroniskiem, w którym gmina zapewnia schronienie bezdomnym zwierzętom z jej terenu. Rada miejska regulując te kwestie w uchwale wykroczyła poza ramy wyznaczone w art. 11a uoz.

Ponadto w uchwale wskazano, że odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie stwarza zagrożenia dla ich życia i zdrowia, a także nie zadaje im cierpienia. Zaś odławianie zwierząt i ich transport odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Opisane kwestie są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (DzU z 1998 r. nr 116 poz. 753) oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97. Jak zauważył organ nadzoru upoważnienie wynikające z art. 11a uoz, mimo że nie stanowi katalogu zamkniętego, nie daje podstawy do regulowania opisanej materii w dowolny sposób. W szczególności przyjęte regulacje nie mogą wykraczać poza istotę działań podejmowanych na rzecz bezdomnych zwierząt, w tym zawierać regulacji zawartych w aktach hierarchicznie wyższych.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody warmińsko-mazurskiego z 7 maja 2024 r nr PN.4131.195.2024

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane