Dla radnych

Opłata za mieszkanie chronione

fot. Pixabay

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych powinna umożliwić bezpośrednie lub pośrednie odczytanie z niej kwoty, jaką uczestnik ma uiścić za pobyt w takim ośrodku lub mieszkaniu.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Jako podstawę prawną wskazała art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2023 r. poz. 40, ze zm.) w zw. z art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2023 r. poz. 901, ze zm., dalej: ups). W uchwale zapisano, że odpłatność w klubach samopomocy ustala się (w zależności od dochodu w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ups jako procentową wysokość miesięcznej odpłatności naliczanej od średniego miesięcznego kosztu pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Z treści uchwały wynikało, że podstawą wyliczenia opłaty za pobyt w klubie samopomocy ponoszonej przez uczestnika – w przypadku, gdy uzyskuje dochód powyżej 700 proc. kryterium dochodowego – jest średni miesięczny koszt pobytu w ośrodkach innych niż schroniska dla osób bezdomnych i w ośrodkach wsparcia niebędących schroniskami dla osób bezdomnych i schroniskami dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W przypadku takich osób wysokość miesięcznej opłaty ma wynosić 10 proc. średniego miesięcznego kosztu pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

W ocenie organu nadzoru taki sposób ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uniemożliwia osobie zainteresowanej ustalenie, jak opłata zostanie wyliczona w jej przypadku. Z treści uchwały nie wynikało bowiem, ile wynosi średni miesięczny koszt pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, który ma być podstawą ustalenia opłaty. W szczególności uchwała nie wyjaśniała, jak należy rozumieć kosztu pobytu i nie określała, kto taką kwotę ustala.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.
 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody pomorskiego z 20 października 2023 r.nr PN-I.4131.57.2023.ESR

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane