Dla radnych

Odsetki od dotacji

Dotacje udzielone z budżetu JST w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki do 31 stycznia następnego roku. Od kwot dotacji zwróconych po terminach określonych w ustawie o finansach publicznych nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. Wskazano w niej, że przekazanie dotacji oraz sposób jej rozliczenia nastąpi na warunkach określonych w umowie, której wzór stanowił załącznik do uchwały. We wzorze umowy określono ostateczny termin wykonania zadania i wykorzystania dotacji na 31 grudnia 2022 r. (do końca roku budżetowego), wskazano również, że zwrotu niewykorzystanej dotacji należy dokonać najpóźniej do 15 stycznia 2023 r.

Zdaniem organu nadzoru, postanowienia umowy stały w sprzeczności z art. 251 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2021 r. poz 305, ze zm., dalej: ufp), z którego wynika, że dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do 31 stycznia następnego roku. Konsekwencją błędnego określenia terminu zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego są postanowienia umowy, w których wskazano 16 stycznia 2023 r. jako datę, od której będą naliczane odsetki od dotacji w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, zwróconej po terminie wskazanym w umowie. W świetle postanowień art. 251 ust. 5 ufp, takie postanowienia naruszają obowiązujące prawo, ponieważ umowa stanowiła, że od kwot dotacji zwróconych po terminach określonych w art. 251 ust. 1–3 ufp nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust. 1–3.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru orzekł o nieważności uchwały w całości.

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 9 czerwca 2022 r. nr 11/201/2022