Akademia "Wspólnoty"

Nadzór inwestorski w procesie budowlanym – obowiązki i uprawnienia

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 16 grudnia o godz. 13.00 w ścieżce "Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje"

Przedmiotem wykładu będą zasady prawne oraz okoliczności obiektywne powoływania inspektora nadzoru inwestorskiego z uwzględnieniem jego obowiązków i praw w poszczególnych etapach realizacji inwestycji. Szczegółowo zostanie omówiona okoliczność realizacji robót budowlanych dotyczących obiektów zabytkowych z obligatoryjnym udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Tłem wykładu będzie znowelizowane na przestrzeni od 19 września 2020r. do 1 stycznia 2022r. Prawo budowlane określające nowe zasady sporządzania projektów budowlanych, uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz dokonywania zgłoszeń z uwzględnieniem cyfryzacji procedur i dokumentów.

Adresatami szkolenia są: inwestorzy indywidualni oraz instytucjonalni, a także pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej (starostw. urzędów miast na prawach powiatu oraz urzędów wojewódzkich) prowadzący postępowania i wydający pozwolenia na budowę oraz przyjmujący zgłoszenia budowlane oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania i/lub wykonywania robót budowlanych.

Plan szkolenia:

  1. Inspektor nadzoru inwestorskiego – uprawnienia i obowiązki na styku prawa administracyjnego i cywilnego
  2. Fakultatywne i obligatoryjne ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
  3. Rola inspektora nadzoru inwestorskiego w procesie inwestycyjnym
  4. Szczególne obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego powoływanego do nadzorowania robót budowlanych dotyczących obiektu zabytkowego
  5. Inspektor nadzoru inwestorskiego, inżynier kontraktu a inwestor zastępczy – podobieństwa i różnice

Szkolenie poprowadzi Dagmara Kafar - urbanista – geograf, wieloletni pracownik organów administracji publicznej różnych szczebli. Do niedawna kierowała oddziałem wydającym, w imieniu prezydenta dużego miasta na prawach powiatu, wszelkie decyzje administracyjne związane z inwestowaniem: od warunków zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez pozwolenia na budowę po zezwolenia na realizację inwestycji drogowych. Od ponad 5 lat prowadzi szkolenia z zakresu procedur administracyjnych związanych z szeroko pojętym inwestowaniem na mocy przepisów zwykłych i szczególnych, adresowanych do urzędników administracji publicznej oraz członków stowarzyszeń i izb zawodowych urbanistów, architektów, inżynierów budownictwa i geodetów. Kwestie podstaw prawnych inwestowania, w szczególności w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej, szkoląca porusza od dawna w licznych publikacjach w prasie branżowej – m.in. Gazecie Samorządu i Administracji oraz Piśmie Samorządu Terytorialnego Wspólnota. Jest autorką książki pt. „Specustawa mieszkaniowa. Nowe zasady realizacji inwestycji” wydanej we wrześniu 2018 r. przez Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. Obecnie kieruje działem procedur w firmie zajmującej się m.in. zarządzaniem procesami inwestycyjnymi.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl