W samorządach

Zestawienie uwag do uchwały w sprawie Funduszu Inwestycji Lokalnych

28.07.2020

Kryteria są niekonsekwentne, a niefortunny zapis jednego z punktu w znaczącym stopniu premiuje duże aglomeracje miejskie i zmniejsza szansę gmin o mniejszej gęstości zaludnienia – napisali samorządowcy. Pismo w sprawie Funduszu Inwestycji Lokalnych z zestawieniem uwag samorządowców przesłało premierowi Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

W środę 22 lipca Komisja Wspólna Rządu i Samorządu zaopiniowała z kilkoma szczegółowymi i ważnymi uwagami projekt uchwały w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. 23 lipca projekt został już opublikowany i stał się uchwałą. Niewielkie są zapewne szanse, że dokument zostanie poprawiony zgodnie z uwagami przedstawicieli JST.

Niemniej 27 lipca Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski przesłało premierowi zestawienie uwag samorządów z Wielkopolski. Dotyczą one m.in. zmiany przepisów dotyczących minimalnej kwoty kosztowności inwestycji jaka może być dofinansowana z programu (obecnie jest w uchwale 400 tys. zł – samorządowcy proponują 200 tys. zł).

Najpoważniejsze uwagi strony samorządowej dotyczą jednak (podobnie jak wcześniejsze uwagi ogólne Związku Miast Polskich i Unii Metropolii) podziału drugiej transzy Funduszu w wysokości 6 mln zł (par. 2. 1. 3).  – Wnosimy o szczegółowe zdefiniowanie kryteriów oceny oraz określenie liczby punktów możliwych do uzyskania w ramach każdego kryterium. Alternatywnie wnosimy o zamieszczenie zapisu, że kryteria merytoryczne oceny wniosku zostaną szczegółowo określone w regulaminie konkursu – napisali samorządowcy z Wielkopolski.

 Chodzi o zapisy par. 9 i 10 uchwały w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych obecnie w brzmieniu:

§  9. 

1.  W celu udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, Prezes Rady Ministrów powołuje Komisję. W skład Komisji wchodzi:

1) trzech przedstawicieli Prezesa Rady Ministrów;

2) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

4) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

2.  Zadaniem Komisji jest ocena wniosków oraz przekazanie Prezesowi Rady Ministrów rekomendacji co do wysokości przyznawanych środków poszczególnym wnioskodawcom.

§  10.  Komisja, oceniając wnioski, bierze pod uwagę:

1) realizację zasady zrównoważonego rozwoju;

2) kompleksowość planowanych inwestycji;

3) ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko;

4) koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji;

5) liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ;

6) relację kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego efektu;

7) wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ;

8) zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Cały tekst: >>>

Odnośnie tych paragrafów samorządowcy z wielkopolski proponują:

§ 9 – Proponujemy rozszerzenia składu Komisji o dwóch przedstawicieli strony samorządowej.

§ 10 – w naszej ocenie nieczytelny i zbyt ogólnikowy sposób oceny wniosków przez Komisję, brak przypisanych wartości punktowych za spełnienie poszczególnych kryteriów. Obecny zapis tego paragrafu daje możliwość dużej swobody i uznaniowości w przydzielaniu dotacji. Wnosimy o szczegółowe zdefiniowanie kryteriów oceny oraz określenie liczby punktów możliwych do uzyskania w ramach każdego kryterium. Alternatywnie wnosimy o zamieszczenie zapisu, że kryteria merytoryczne oceny wniosku zostaną szczegółowo określone w regulaminie konkursu.

§ 10 pkt 5 – proponujemy wykreślenie tego kryterium w tym brzmieniu lub zmianę zapisu.

Obecny zapis promuje duże aglomeracje i zmniejsza szanse na uzyskanie dofinansowania przez mniejsze samorządy, dla których inwestycje są ważne ze środowiskowego punktu widzenia (§ 10 pkt 3) i wpływają na realizację zasady zrównoważonego rozwoju (§ 10 pkt 1) w ujęciu lokalnym, lecz z uwagi na liczbę mieszkańców danej jst są kierowane do znacznie mniejszej liczby osób jak w dużych miastach.

Treść punktu 7 d) we wniosku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały wyjaśnia, że brany będzie pod uwagę udział liczby mieszkańców jst, na który inwestycja wywiera pozytywny wpływ. Stąd też jest niespójność między zapisem w uchwale i zapisem w załączniku do uchwały.

Wobec powyższego proponujemy zmianę brzmienia § 10 pkt 5 na „procentowy udział liczby mieszkańców danej jst, na który planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ” .

O programie na stronie gov.pl

Zestawienie uwag SGiPW do pobrania >>>

TAGI: inwestycje, finanse samorządowe, organizacje samorządowe, Fundusze,