Prawo

Inne dochody w oświadczeniu majątkowym

Fragmentem oświadczenia budzącym wątpliwości jest punkt VIII. Zgodnie z nim, należy podać inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu. Punkt ten, jak wiele poprzednich, jest niejasno sformułowany.

Wydaje się, iż zgodnie z intencją ustawodawcy, powinno się tu wpisać dochody osiągane przez cały ubiegły rok. Bez znaczenia jest, czy są one opodatkowane, czy nie. Podać należy, jaka kwota przysługiwała danej osobie z danego tytułu. Posiłkować się można „Informacją o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy”, przesyłaną przez pracodawcę i inne podmioty. Może to wyglądać następująco: w roku 2010 r. osiągnąłem dochód - x zł z tytułu stosunku pracy, xx zł z tytułu umów o dzieło, xxx zł z tytułu wynajmowania mieszkania, o którym mowa w pkt. II podpunkt 4. Sumy te powinny być podane brutto, co w treści oświadczenia powinno być zaznaczone.

W punkcie tym należy podać dochody:

·         ze stosunku pracy za okres całego roku, nie zaś jedynie za miesiąc grudzień; dochody ze stosunku pracy powinny być kompletne – wpisujemy więc także dodatkowe świadczenia ze stosunku pracy, jak na przykład nagrodę jubileuszową czy nagrody uznaniowe;

·         z innej działalności zarobkowej (umowy o dzieło, w tym umowy o prawa autorskie, umowy zlecenia, umowy komisu, umowy nienazwane byleby miały charakter zarobkowy), także z umowy najmu, dzierżawy.

Biorąc pod uwagę literalne brzmienie, nie byłoby konieczności deklarowania przez radnego rent, emerytur, zasiłku dla bezrobotnych. Oświadczenie majątkowe służy bowiem ukazaniu wyborcom, z jakich źródeł utrzymuje się osoba publiczna i jakie to są kwoty. Naszym zdaniem, zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych powinni podać każdy rodzaj własnego dochodu, zarówno podlegającego opodatkowaniu i składkom (np. ZUS, PFRON itp.), jak i zwolnionego od nich (a więc renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, wynagrodzenie, dochody z działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy, diety itp.).

Jednorazowe świadczenia

Wątpliwości rodzi także kwestia jednorazowych świadczeń uzyskiwanych na przykład z tytułu odszkodowania czy będących nagrodą w różnych konkursach, wygranych w grach liczbowych czy loteriach. Wydaje się, iż nie ma obowiązku sum tych wpisywać. Można je jednak podać, stanowią one bowiem dochód. Dzięki ich wpisaniu nie pojawią się wątpliwości podczas analizy oświadczenia, zwłaszcza przy konfrontacji tej rubryki z rubryką dotyczącą zasobów pieniężnych, gdzie składający oświadczenie ma obowiązek wykazania posiadanych środków pieniężnych niezależnie od źródeł ich pochodzenia. Podobnie rzecz się ma np. z dietami radnych, których wysokość jest jawna. Każdy może więc uzyskać o nich informację. W praktyce samorządowej umieszczenie diet w oświadczeniu ułatwia jego analizę. Niepodanie diet zostało przez większość analizujących oświadczenia uznane za nieprawidłowość.

 

Dochody współmałżonka

Poza tym brak jest podstaw do wyprowadzania z art. 24h ust. l ustawy o samorządzie gminnym obowiązku w zakresie ujawniania przez radnych dochodów ich współmałżonków.

Zgodnie z odpowiedzią Tomasza Siemoniaka - sekretarza stanu w MSWiA z 11 lutego 2010 r. (na interpelację poselską nr 1372 w sprawie oświadczeń majątkowych wprawdzie zawarte w art. 24h ust. l zdanie drugie ustawy o samorządzie gminnym sformułowanie, iż oświadczenie majątkowe dotyczy majątku odrębnego osób składających takie oświadczenie oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową, może być interpretowane w taki sposób, że oświadczenia majątkowe osób, o których mowa w art. 24h ust. l usg, powinny zawierać informacje dotyczące dochodów osiąganych przez małżonka pozostającego z osobą zobowiązaną do złożenia oświadczenia majątkowego we wspólności majątkowej. Jednakże uzasadniony wydaje się także pogląd przeciwny, tj. że pomimo pozostawania we wspólności majątkowej małżeńskiej osoba składająca oświadczenie majątkowe ma obowiązek zawrzeć w nim jedynie informację o dochodach własnych. Należy przy tym dodać, że przyjęcie powyższego poglądu nie wyłącza możliwości zawarcia w oświadczeniu informacji o dochodach małżonka osoby składającej oświadczenie. Brak jest jednak, jak się wydaje, podstaw do wyprowadzania z art. 24h ust. l usg obowiązku w tym zakresie.

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane