W samorządach

Fundusze sołeckie pod lupą NIK

fot. Pixabay

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, środki funduszy sołeckich, wyodrębnione w budżetach objętych kontrolą gmin, były wykorzystywane efektywnie. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwego obliczania kwot funduszu przypadających niektórym sołectwom, nieodrzucania wniosków, które nie spełniały wymogów określonych w ustawie o funduszu sołeckim oraz kwalifikowalności wydatków. Stwierdzono również niepokojące zjawisko ograniczania przez niektórych wójtów swobody sołectw w zgłaszaniu przedsięwzięć do wykonania w ramach funduszu.

W większości gmin przestrzegano zasad tworzenia funduszu i rozdysponowania jego środków na sołectwa. Wysokość środków funduszu przypadających na dane sołectwo w ponad 70 proc. jednostek obliczono w prawidłowej wysokości, natomiast w pozostałych gminach w ww. zakresie popełniano błędy. Zdaniem NIK istotnym ograniczeniem w rozwoju instytucji funduszu sołeckiego są przepisy ustawy, ograniczające wysokość środków przypadających sołectwom o większej niż 800 osób liczbie mieszkańców. Uniemożliwia to w praktyce zaspokajanie w takim samym stopniu potrzeb mieszkańców sołectw, w których żyje kilka tysięcy osób, co sołectw zamieszkanych przez kilkukrotnie mniejszą liczbę osób.

NIK zauważa, że dokonywane z budżetu państwa zwroty części wydatków gmin w ramach funduszy są jednak ograniczane poprzez wdrażanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mechanizmu korygującego, polegającego na obniżaniu wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego. Zdaniem NIK, pomimo, że takie działanie jest zgodne z obowiązującym prawem, to jednak stanowi istotny czynnik ograniczania rozwoju funduszy sołeckich.

 

Źródło: NIK

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane