Prawo

Dobre uzasadnienie uchwały

Dominik Krzysztofowicz

23.01.2020

Pozbawiona właściwego uzasadnienia uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej czy to pozytywna, czy to negatywna rażąco ogranicza możliwość skutecznej realizacji przez obywatela konstytucyjnego prawa do zaskarżenia tego typu aktu organu władzy publicznej do sądu.

Inwestorzy pismem wnieśli do burmistrza o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Mimo że organ przygotował uchwałę pozytywnie odnoszącą się do inwestycji,  radni podjęli uchwałę w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. W uzasadnieniu do uchwały wskazano, że burmistrz przedstawił radzie projekt uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z opiniami i uwagami oraz wynikiem dokonanych uzgodnień. Jednakże rada gminy po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały, stanowiskiem mieszkańców sąsiadujących z planowaną inwestycją, którzy w większości byli jej przeciwni oraz biorąc pod uwagę możliwości budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych poza terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, podjęła uchwałę w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Sprawa trafiła do sądu, ponieważ zdaniem skarżących w sporządzonym do uchwały uzasadnieniu nie wskazano motywów przemawiających za jej podjęciem. Sąd rozpatrując sprawę stanął po stronie inwestorów i uznał, że uzasadnienie uchwały jest niewystarczające.

Sąd wyjaśnił, że sporządzenie uzasadnienia uchwały jest przejawem dążenia do realizacji konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego, w tym zasady zaufania do organów władzy publicznej, które powinny działać na podstawie i w granicach prawa. Ujawnienie w uzasadnieniu motywów rozstrzygnięcia zapobiega jego dowolności i arbitralności, umacnia poczucie zaufania społecznego i stanowi podstawę kontroli jego legalności. Jest zatem ważnym elementem rozstrzygnięcia podejmowanego przez organy władzy publicznej, w tym także organy gminy.

W warunkach niniejszej sprawy zaskarżona uchwała pozbawiona została tego rodzaju uzasadnienia, a załączone w tej wersji do zaskarżonej uchwały uzasadnienie uniemożliwia poznanie powodów odmowy ustalenia lokalizacji przedmiotowej inwestycji mieszkaniowej. Brak jest też informacji dotyczących merytorycznych powodów odmowy ustalenia lokalizacji spornej inwestycji mieszkaniowej, w szczególności w kontekście przesłanek. o których mowa w art. 7 ust. 4 zd. 2 specustawy mieszkaniowej.

Zauważyć należy, że w orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że brak uzasadnienia uchwały, któremu towarzyszy brak w aktach sprawy informacji dotyczących merytorycznych powodów podjęcia tego aktu przez organ gminy, powoduje istotną wadliwość uchwały, uzasadniającą stwierdzenie jej nieważności. Nadto podkreślenia wymaga, iż pozbawiona właściwego uzasadnienia uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej czy to pozytywna, czy to negatywna rażąco ogranicza możliwość skutecznej realizacji przez obywatela konstytucyjnego prawa do zaskarżenia tego typu aktu organu władzy publicznej do sądu.

Wyrok WSA w Poznaniu z 18 września 2019 r., sygn. akt IV SA/Po 427/19