Dla radnych Prawo

COVID-19 nie usprawiedliwia wszystkiego

Przeniesienie wydatków między działami planu wydatków dopuszczalne jest w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Pomiędzy wystąpieniem COVID-19 a przeniesieniem wydatków musi jednak istnieć związek przyczynowo-skutkowy.

Burmistrz dokonał zwiększenia planu wydatków w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w tym w rozdziale „Schroniska dla zwierząt”, podrozdział „Zakup usług pozostałych”. Jednocześnie zmniejszeniu uległy wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w tym w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, podrozdział „Zakup usług pozostałych”.

Kolegium RIO zauważyło, że zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (DzU z 2019 r., poz. 869 ze zm., dalej: ufp) w toku wykonywania budżetu można dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:

1. dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,

2. dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej,

3. wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

4. dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rada miejska udzieliła upoważnienia burmistrzowi m.in. do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między podrozdziałami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych. Upoważnienie nie dało organowi wykonawczemu podstaw do dokonania zmian polegających na przenoszeniu wydatków między działami.

Upoważnienia do dokonania przez burmistrza zmian nie dawały również przepisy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU 2020, poz. 374, ze zm., dalej: ustawa COVID-19). Art. 15zo pkt 1 tej ustawy stanowi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego, wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa może dokonać zmian i czynności, o których mowa w art. 15zn pkt 1 i 2 – do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zgodnie z art. 15zn ustawy, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wójt (burmistrz, prezydent), zarząd powiatu lub zarząd województwa może:

1. dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2–4 ufp.

Izba zauważyła, że zmiana, polegająca na przeniesieniu wydatków między działami, nie została wprowadzona do budżetu miasta w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (brak związku przyczynowo-skutkowego). Nie zaistniała również przesłanka z art. 15zo pkt 1 ustawy o COVID-19.

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 9 czerwca 2020 r., nr 13/564/2020