Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 1/1319 - stycznia 16, 2021

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Janusz Król

Mamy ogromny deficyt współpracy

Prace nad nowym ZIT-em, który powinien być poligonem budowania współpracy w obszarach funkcjonalnych, zostały wstrzymane. W poprzedniej edycji ZIT-u przeszliśmy przez wszystko, kłóciliśmy się, byliśmy podejrzliwi wobec siebie, zastanawialiśmy się, czy taka współpraca opłacalna. Ostatecznie okazało się, że to było świetne rozwiązanie i każdy zrealizował swoje cele inwestycyjne – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Na nowy rok 2021

„Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych, a zapominać o swoich” – pisał Cycero w „Rozmowach tuskulańskich” przekonując, że łatwo jest się zapędzić w krytyce innych żyjąc w przeświadczeniu, że niepowodzenia, których czasem doświadczamy, nie są skutkiem naszych błędów, a okoliczności zewnętrznych. I dalej rozwija tę myśl, że człowiek mądry czasem pobłądzi, a głupi trwa w błędzie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Krzysztof Żuk – Samorządowiec Roku 2020

W ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku można już było dojechać dwupasmową drogą ekspresową S17 z Lublina do lewobrzeżnej Warszawy. Stało się to wreszcie możliwe dzięki oddaniu do użytku węzła Lubelska i nowego mostu na Wiśle, czyli fragmentu południowej obwodnicy Warszawy, bo siedemnastka była już gotowa kilka miesięcy wcześniej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Wojewódzki*

Krzysztof Żuk: urodzony lider, świetny mediator

Wieloletni samorządowiec, trzykrotnie wybrany przez mieszkańców na prezydenta Lublina. Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny na lubelskich uniwersytetach, autor i współautor ponad 70 publikacji oraz 8 monografii naukowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Lubelska szkoła partycypacji społecznej

W ostatnich latach głośno mówi się o partycypacji społecznej w zarządzaniu miastami. Najczęściej ogólnie jako o pewnej szlachetnej idei. Tymczasem warto zobaczyć, jak techniki uspołecznienia zarządzania wykorzystuje się w praktyce i jakie cele można w ten sposób osiągnąć.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

COVID-19. Jak informować o chorych urzędnikach?

Samorządowcy prowadzą wiele działań mających na celu ochronę urzędników przed zakażeniem koronawirusem. Mimo to trudno uniknąć zachorowań. Kiedy już wystąpią wśród pracowników, pojawiają się pytania: czy informować o tym mieszkańców, a jeśli tak, w jaki sposób, żeby nie naruszyć przepisów o ochronie danych osobowych? Odpowiadamy na najczęstsze pytania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Regionalne programy na finiszu

Samorządowcy zarządzający regionalnymi programami operacyjnymi wzięli się ostro do pracy, żeby wydać wszystkie środki otrzymane od Unii Europejskiej. Choć w wielu przypadkach do rozdysponowania pozostało jeszcze 10 proc. (lub więcej) alokacji, to widać już metę. Widać też inwestycje, które przez ostatnie 7 lat zmieniły życie mieszkańców regionów, a które bez wsparcia z UE byłyby raczej niemożliwe do zrealizowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Senat na pomoc samorządom

17 grudnia 2020 r. Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Izba upoważniła senatora Zygmunta Frankiewicza do przedstawienia go w Sejmie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Liżewski*, Paulina Sobczyk-Smolik**

Strefy czystego transportu w każdym mieście

Projektowane zmiany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadzają szereg istotnych regulacji mających przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce. Szczególnie warto zwrócić uwagę na obowiązek wprowadzania stref czystego transportu w gminach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, rozszerzenie katalogu pojazdów uprawnionych do wjazdu na teren strefy czystego transportu oraz definicję carsharingu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Monika Bogdał*, Daniel Taberski**

Cyberbezpieczeństwo w sektorze komunalnym

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która weszła w życie 28 sierpnia 2018 r., wprowadziła w Polsce wymogi określone w tzw. Dyrektywie NIS. Polski ustawodawca poszedł krok dalej niż wymagały tego unijne przepisy i rozbudował obszar działalności publicznej, który uznał za kluczowy dla ochrony interesów państwa, o spółki komunalne i podmioty prywatne realizujące zadania publiczne. Obowiązki związane z cyberbezpieczeństwem zostały nałożone również na podmioty prowadzące działalność o skali lokalnej czy regionalnej, m.in. wodno-kanalizacyjną, związaną z dostarczaniem ciepła, gospodarowaniem odpadami, transportem miejskim.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Brogowski

Czy gmina może zmienić głos pod uchwałą wspólnoty

Oświadczeń woli nie można składać pozornie, dowolnie ich cofać czy też dowolnie uchylać się od ich skutków. Co do zasady, z chwilą dotarcia do adresata oświadczenie woli nie podlega odwołaniu. Czy jednak zasada ta zawsze obowiązuje?

Zaloguj się i czytaj więcej

Zaczyna się budowa Muzeum Archeologii Podwodnej w Łebie

Słowiańskie łodzie z czasów wikingów wraz z ówczesną sztuką szkutniczą, ekspozycja wraków wydobytych w czasie badań, prezentacja fauny i flory Morza Bałtyckiego, kultury rybackiej rybaków. Duża i nowoczesna placówka muzealna będzie przyciągać turystów do Łeby przez cały rok.

Zaloguj się i czytaj więcej

10 nowych miast na mapie Polski

Większość z nich odzyskała prawa utracone m.in. w wyniku carskich represji po powstaniu styczniowym. Po zmianach administracyjnych Polska posiada dziś 954 miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Nowe zasady doręczeń elektronicznych

Nieskrępowany i niemal powszechny dostęp do internetu upowszechnił załatwianie spraw drogą elektroniczną: od zakupów, poprzez operacje bankowe, po postępowania administracyjne i sądowe. Zakres usług poszerza się, a sytuacja wymuszonej izolacji zwiększyła motywację do takich działań. Kolejnym ułatwieniem będzie możliwość prowadzenia korespondencji między jednostkami publicznymi a fizycznymi i prawnymi z wykorzystaniem elektronicznych doręczeń. Usystematyzowanie i ujednolicenie działań w tym zakresie wymagało nowych rozstrzygnięć ustawowych. Zdecydowano się na odrębne uregulowanie. Efektem jest ustawa o doręczeniach elektronicznych, którą Sejm przyjął 18 listopada 2020 r. po szybkich pracach legislacyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

JPK_VAT w samorządach. Pierwsze miesiące, pierwsze problemy

Za październik i kolejne miesiące 2020 roku podatnicy nie składali już deklaracji VAT, lecz przesyłali elektroniczny Jednolity Plik Kontrolny: JPK_V7M lub JPK_V7K. Jego szczegóły reguluje rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DzU 2019, poz. 1988; dalej: „Rozporządzenie”). Pojawiają się już pierwsze problemy. Większość wynika z nieprecyzyjnych przepisów oraz wyjaśnień ministerstwa, które w niektórych kwestiach dodatkowo zaciemniły obraz. Tymczasem za błędy grożą podatnikom kary – 500 zł za każdy z nich, a w jednym pliku może być ich wiele.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

Mniej zderzeń ze starym prawem

Z nowym rokiem przybyło w samorządzie kilkanaście nowych aktów prawnych ważnych dla funkcjonowania samorządu terytorialnego. Ich wdrożenie nie będzie łatwe, bo dotyczą newralgicznych dla JST sfer.

Zaloguj się i czytaj więcej

Konkurs na realizację zadania publicznego w sądzie

Od rozstrzygnięć organu władzy publicznej w przedmiocie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, a także w razie bezczynności tego organu po ogłoszeniu konkursu, zainteresowanym podmiotom przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Z. Zadykowicz-Sokół*

Nowe PZP: zastrzeganie kar umownych

Ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), która weszła w życie na początku roku, doprecyzowuje zasady zastrzegania kar umownych w umowach o wykonanie zamówienia publicznego. Wyjaśniamy, jakie zasady, uprawnienia i ograniczenia obowiązują od 1 stycznia 2021 r. zamawiających i projektujących umowy o wykonanie zamówienia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Rychlik*

Nowe PZP: konstrukcja specyfikacji warunków zamówienia

Nowe – obowiązujące od 2021 roku – przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obejmują zmiany dotyczące sporządzanej przez zamawiającego specyfikacji. Przedstawiamy te, na które zamawiający przygotowując SWZ musi teraz zwracać szczególną uwagę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Sakławski*, Karolina Wcisło-Karczewska**

Optymalizacja zakupu energii przez spółki komunalne – umowy typu cPPA

Rosnące ceny energii elektrycznej coraz częściej skłaniają odbiorców o dużych wolumenach zużycia do poszukiwania możliwości zapewnienia sobie stabilnych jej dostaw. Każdy duży odbiorca może oczywiście zrealizować we własnym zakresie projekt budowy źródła odnawialnego, np. fotowoltaicznego na dachu, jednak nie dla wszystkich to rozwiązanie optymalne. Alternatywą jest zawarcie umowy na sprzedaż energii bezpośrednio od wytwórcy zielonej energii, czyli tzw. corporate Power Purchase Agreement (cPPA). Umowy te – powszechne na zachodzie i północy Europy – stają się coraz częstsze także w Polsce, nawet mimo barier prawnych narzuconych przez ustawodawcę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Numery ksiąg wieczystych to dane osobowe

Czy numery ksiąg wieczystych są danymi osobowymi? Zdania w tej kwestii były podzielone. Urząd Ochrony Danych Osobowych stanął jednak na stanowisku, że tak. Wpisy w treści księgi wieczystej obejmują bowiem: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), numer PESEL (chyba że odrębne przepisy nie przewidują nadawania tego numeru) oraz imię ojca i imię matki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dr Marcin Rulka

Ponowne wybory w samorządzie terytorialnym

Zgodnie z art. 394 §3 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1319; dalej: k. wyb.) sąd okręgowy, orzekając o nieważności wyborów lub o nieważności wyboru radnego, stwierdza wygaśnięcie mandatów oraz postanawia o przeprowadzeniu wyborów ponownych lub o podjęciu niektórych czynności wyborczych, wskazując czynność, od której należy ponowić postępowanie wyborcze. Przedstawiamy kalendarz wyborczy zawierający kolejne czynności wraz z najpóźniejszym terminem ich dokonania przewidziane dla wyborów pierwotnych, z komentarzem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane