Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 25/1317 - grudnia 19, 2020

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Janusz Król

Wszystkim samorządowcom życzę miłości do siebie, do najbliższych, do całego świata

Ewa Kulikowska, burmistrz Sokółki, opowiada o wielokulturowej społeczności, w jakiej żyje, współistnieniu różnych wyznań, których tradycja i kultura przenikają się, o dobrych relacjach budowanych przez wieki, które dziś są czymś naturalnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Bóg się rodzi

Już niebawem rozbłyśnie za oknem pierwsza gwiazda, ta sama, która prowadziła do Betlejem mędrców ze Wschodu. Co roku czekamy na tę chwilę zwiastującą święty czas, czas miłości i pokoju, by w gronie rodzinnym cieszyć się z Bożego Narodzenia. To w tym czasie feeriami barw rozświetlają się ulice miast i gmin, na placach stają symboliczne choinki ozdobione bombkami, łańcuchami i złotą gwiazdą świecącą na szczycie. To z okazji świąt Bożego Narodzenia ludzie na całym świecie składają sobie życzenia, wysyłają kartki świąteczne, na których króluje Boska Dziecina, Maryja, betlejemska szopka, pasterze i ich zwierzęta. To te święta są wyrazem radości, że Zbawiciel zszedł do ludzi i Słowo stało się Ciałem. Są znakiem nadziei.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Prace nad programami regionalnymi w cieniu praworządności

Samorządowcy wciąż czekają na zakończenie przez rząd prac nad Umową Partnerstwa. To ona wyznaczy ramy programowania dla polityki spójności – jest niezbędna do prowadzenia prac nad regionalnymi programami operacyjnymi. Wciąż nieznana jest też wysokość alokacji dla poszczególnych województw. Prac nad programami regionalnymi nie przyspiesza dyskusja pomiędzy Polską a Unią Europejską na temat tzw. mechanizmu praworządności. Mimo wszystkich trudności samorządowcy nie załamują rąk i wzięli się ostro do pracy, aby programy regionalne były gotowe jak najszybciej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał promocyjny

eVito Tourer – luksus dalekiego zasięgu

Pierwsze wrażenie bywa decydujące. Dlatego na przykład hotele, oferując gościom przejazd z lotniska kilkuosobowym vanem, zwykle starają się zapewnić, by był to pojazd komfortowy. Mercedes-Benz Vito Tourer od wielu lat jest gwiazdą w tej branży, teraz jednak dostępny jest również nowy, w pełni elektryczny eVito Tourer, który może zapewnić pasażerom jeszcze większy luksus.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał promocyjny

Klimatyczna jedność samorządów

Z danych WHO wynika, że co roku na świecie z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera 7 mln osób. W Polsce aż 48 tysięcy. Postępujące zmiany klimatyczne zagrażają przyszłym pokoleniom i potrzeba stanowczych kroków, by im przeciwdziałać. Dzięki długotrwałej pracy samorządów Polska może zbliżyć się do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Uczestnicy Spotkania Liderów Sektora Publicznego „Miasta w zielonej perspektywie – szanse i wyzwania” w ramach Wirtualnego Studia DNB zgodzili się, że JST powinny współpracować w sprawach środowiskowych. Eksperci DNB Bank Polska podkreślają, że inwestycje mające na celu poprawę jakości życia coraz częściej będą finansowane dzięki zielonym instrumentom wsparcia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał promocyjny

Surowce ze śmieci, partnerstwa strategiczne i Strażnicy Planety

O ekowyzwaniach związanych z odpadami, inwestycjach w nowe instalacje i składowiska, partnerskiej współpracy z samorządami w ramach PPP i budowaniu wartości firm komunalnych rozmawiamy z Pawłem Augustynem, prezesem zarządu ENERIS Surowce, największej polskiej firmy branży komunalnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Gdynia wspiera skutecznie i kompleksowo

gdyniawspiera.pl to unikalna w skali kraju baza informacji o bezpłatnych formach wsparcia dla mieszkańców Gdyni doświadczających w codziennym życiu kłopotów. Jej wyjątkowość polega na tym, że punktem wyjścia jest konkretny problem, który chcemy rozwiązać, a nie adres miejsca, w którym można szukać ewentualnego wsparcia.

Zaloguj się i czytaj więcej

ZMP próbuje naprawić poważny błąd w przepisach podatkowych

Od dwóch lat Związek Miast Polskich informuje stronę rządową o źle sformułowanym przepisie w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, który rozszerza zakres ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących infrastrukturę kolejową. Senat przygotował już projekt zmiany przepisów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał promocyjny

Fundusz Dostępności, czyli mniej barier dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów

Brak windy w bloku mieszkalnym czy dostęp do miejsc publicznych nie będzie już problemem. Fundusz Dostępności to specjalny wehikuł inwestycyjny, z którego można sfinansować inwestycje polegające na niwelowaniu barier architektonicznych i ułatwić dostępność budynków dla osób starszych, rodziców z małymi dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Wilk*

Ponowne rozpatrzenie uchwały dotyczącej wotum zaufania

Może się zdarzyć, że uchwała o udzieleniu wotum zaufania, a zwłaszcza uchwała o jego nieudzieleniu, zostanie wyeliminowana z obrotu na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego lub wyroku sądu administracyjnego. Czy można wówczas poddać pod ponowne głosowanie projekt uchwały dotyczącej wotum zaufania?

Zaloguj się i czytaj więcej

adw. Justyna Jabłonka (Wyrzykowska)*

Potwierdzenie możliwości odliczenia podatku VAT w całości dopiero po wyroku sądu

Gmina może odliczyć VAT od modernizacji targowiska w całości – co ciekawe, gdyż Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nadal stoi na stanowisku, że pełne prawo do odliczenia nie przysługuje. Rodzi to kolejne błędy w interpretacji przepisu art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, ale również pokazuje, że warto skorzystać z możliwości zaskarżenia niekorzystnej dla gminy interpretacji do sądu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Trudne zmiany w płatnym parkowaniu

Największe miasta próbują wprowadzać zmiany w strefach płatnego parkowania. Ich celem jest ograniczenie liczby samochodów poruszających się po ich ścisłych centrach. Jednak przepisy prawa miejscowego stanowione w oparciu o takie założenia są uchylane przez wojewodów. Naruszają bowiem nie tylko przepisy prawa o ruchu drogowym, ale też konstytucyjną zasadę równości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Samorządy mają podstawy do roszczeń wobec NFZ

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego oraz szpitale, które pokryły stratę netto szpitala na podstawie zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny przepisów, mają podstawy do roszczenia do NFZ o zwrot tych środków za okres od 2017 roku – mówi dr Tomasz Zalasiński z kancelarii prawnej DZP.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Maria Jędrzejczak*

Dane urzędników na dokumentach

Urząd może wymagać od pracowników prowadzących sprawę ujawnienia na dokumentach urzędowych ich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz służbowego numeru telefonu. Pracownicy urzędu, nawet jeśli nie wydają decyzji czy postanowień, niewątpliwie działają w tym zakresie w ramach pełnionej funkcji publicznej. Zatem ich dane mogą zostać ujawnione na dokumentach, w których przygotowaniu biorą udział.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Co może pojedynczy radny

Radny ma prawo wglądu w działalność kontrolowanej jednostki. Czy to oznacza, że może zyskać wstęp do każdego pomieszczenia w urzędzie gminy albo w spółce komunalnej? Czy wójt może określić w drodze zarządzenia sposób udostępniania dokumentów? Odpowiadamy na najczęstsze pytania dotyczący uprawnień kontrolnych radnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz*, Julita Łukomska

Dopłaty do lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego

Subsydiowanie transportu publicznego to ważny element polityki transportowej, a nawet całej polityki rozwoju miast i regionów. Istnieją powody, dla których władzom samorządowym może zależeć na stymulowaniu popytu na tę usługę. To na przykład zapobieganie tworzeniu się korków ulicznych, walka z zanieczyszczeniem powietrza, ale także zmniejszanie wykluczenia komunikacyjnego pewnych grup społecznych lub całych obszarów. Prezentujemy ranking dopłat do transportu zbiorowego w przeliczeniu na mieszkańca.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Paweł Modrzyński

Elektroniczny obieg dokumentów szansą dla centrów usług wspólnych

Badania przeprowadzone przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy wspólnie z Unią Metropolii Polskich jednoznacznie pokazały, że przed wybuchem pandemii doświadczenie samorządów w wykorzystaniu telepracy było praktycznie zerowe. Wprowadzone w kodeksie pracy regulacje umożliwiające pracę zdalną, zdefiniowaną jako telepraca, nie spotkały się jednak z powszechnym zainteresowaniem w sektorze publicznym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

Z kosmosu na biurko

Stwierdzenie, że kryzysy mają swoje pozytywne skutki, zwłaszcza w pandemicznym czasie świąteczno-noworocznym, brzmi zaskakująco. Ma jednak w sobie ziarenko prawdy – co postaram się Szanownym Czytelnikom przybliżyć w subiektywnie osobistym przeglądzie kryzysowych pozytywów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Uzasadnienie przyznania nagrody nie jest informacją publiczną

Uzasadnienie przyznania nagrody, niezależnie od tego, czy przybiera postać pisma (formalną), czy ma charakter nieformalny (nieodzwierciedlony w formie pisemnej) wpisuje się w sferę uznaniową, dyskrecjonalną szefa danego zakładu – nieweryfikowalną w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, lecz przy wykorzystaniu innych narzędzi prawnych, np. wynikających z prawa pracy. Nie dotyczy bowiem sfery faktów, lecz motywacji, a więc jako takie – nie ma charakteru informacji publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Bandoch*

Rozliczanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W uchwale Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego określono zasady dotyczące przekazywania i rozliczania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niestety, regulacje – choć szczegółowe – sprawiają wiele trudności i budzą wątpliwości interpretacyjne. Rozwiewamy część z nich i radzimy, jak prawidłowo rozliczać środki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Karwatowicz

Wpływ pandemii na realizację projektów unijnych

Pandemia niekorzystnie i na niespotykaną skalę wpłynęła na szereg dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Nie ominęła jednostek samorządu terytorialnego i realizowanych przez nie inwestycji infrastrukturalnych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Realizacja i rozliczenie projektu unijnego, w czasach COVID-19, okazały się utrudnione, a niekiedy wręcz niemożliwe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przemysław Wierzbicki*

Restrukturyzacja zadłużenia JST

Zdarza się, że samorządowe inwestycje, choć zrealizowane z udziałem środków unijnych, z upływem czasu – i przez nieumiejętne zarządzanie – okazują się problemem: przynoszą straty, a nawet powodują zadłużenie. Pokazujemy przykładowe rozwiązania w zakresie restrukturyzacji zadłużenia JST z wykorzystanie majątku spółek komunalnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozwód w urzędzie stanu cywilnego

Posłowie Lewicy skierowali do Sejmu RP projekt zmian w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dotyczy on przeniesienia części spraw o rozwód z drogi sądowego postępowania cywilnego na drogę postępowania administracyjnego prowadzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane