Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 9/1301 - maja 2, 2020

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Janusz Król

Będziemy upominać się o rozwiązania dla samorządów w tarczach antykryzysowych

Wprawdzie rząd przygotowuje kolejne przepisy, ale zdaje się zapominać o nas. Tymczasem samorząd jest potężnym pracodawcą. Ponosi koszty pracy, odprowadza składki na ZUS. Do tego dochodzi szereg innych obciążeń wynikających ze spadku przychodów – mówi Piotr Kuczera, przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, prezydent Rybnika.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gryn

Wielkie cięcie budżetów

Nadchodzą chude lata dla samorządowych budżetów. Ledwo otrząsnęły się z ciosu, jaki zadała im tzw. piątka Kaczyńskiego poprzez m.in. obniżenie PIT-u z 18 do 17 proc. i zerowy PIT dla młodych, a już muszą się liczyć z nawet 25-proc. spadkiem dochodów. Widoków na to, że będzie lepiej, nie ma.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Burmistrz Mogielnicy: Musimy przetrwać bez dodatkowego zadłużenia

Z jednej strony mamy straty powodowane zmianami w oświacie, niedoszacowanymi podwyżkami dla nauczycieli i brakiem możliwości korekty sieci szkół, a z drugiej rząd apeluje, żeby pozbyć się kolejnego znaczącego dochodu w postaci podatku od nieruchomości. Chcielibyśmy pomóc przedsiębiorcom, ale w ten sposób nie zbilansujemy budżetów – komentuje burmistrz Mogielnicy Sławomir Chmielewski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski*

Tarcza antykryzysowa 3.0: pakiet rozwiązań dla samorządów

Podczas gdy druga wersja specustawy antykryzysowej została już podpisana przez prezydenta, rząd pracuje nad projektem kolejnych zmian. Tarcza antykryzysowa 3.0 to pakiet rozwiązań, które mają ułatwić jednostkom samorządu terytorialnego przetrwanie trudnego czasu pandemii i uporanie się z jej długofalowymi konsekwencjami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Archiwum Dokumentów Elektronicznych – źródło innowacji

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (NDAP) w tym roku kończy realizację projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych, którego celem było utworzenie systemu teleinformatycznego (ADE) umożliwiającego podmiotom przekazanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej, a archiwom państwowym ich przejęcie, zabezpieczenie i długoterminowe przechowywanie, a także - w dalszej kolejności - udostępnianie.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Marcin Leśny*, Hubert Patelka*

Finansowanie zadań komunalnych w modelu SPV

Życie w izolacji spowodowane działaniem wirusa SARS-CoV-2 (dalej: Covid -19) będzie miało wpływ na sytuację gospodarczą w kraju, a przez to na finansowanie zadań przez JST. W najtrudniejszej sytuacji są gminy położone w obszarach uzdrowisk. Zamknięcie działalności przedsiębiorstw z tej branży spowodowało, że wiele jednostek znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Niektóre w najbliższych dwóch miesiącach mogą utracić płynność finansową w zakresie realizacji wydatków bieżących. Ratunkiem dla samorządowych finansów może być model SPV, który polega na przekazywaniu wybranych obszarów działalności lub potrzeb samorządów powołanym do tego podmiotom.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Robak*

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a epidemia i kryzys gospodarczy

Zapobiegliwy pracodawca już teraz przygotuje swój regulamin ZFŚS tak, aby móc pomagać pracownikom i innym osobom uprawnionym do korzystania z funduszu w sposób dostosowany do ich potrzeb. Zmianie powinna ulec procedura składania wniosku, ale i same cele ZFŚS. Zamiast dopłat do siłowni, teatru czy kina – dopłaty do zakupu opału, energii elektrycznej, wczasów pod gruszą, a nawet pożyczki mieszkaniowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Nadzór wojewodów? Wybiórczy i niejednolity

Nadzór nad stanowieniem prawa przez samorządy sprawują wojewodowie. Okazuje się, że nie zawsze jest rzetelny. Wyniki kontroli NIK ujawniły liczne przypadki niepodejmowania działań nadzorczych w odniesieniu do wadliwych aktów prawa miejscowego, niezapewnianie jednolitości ocen ich legalności, a także niejednolity tryb postępowania w tym zakresie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Wojtaczka*

Po co komu wiedza o prawie pomocy publicznej?

Jedną z unikatowych cech unijnego prawa konkurencji jest fakt, że obok norm adresowanych do przedsiębiorców zawiera również przepisy skierowane do państw członkowskich. Tym samym obok regulacji chroniących wolność konkurowania bez ograniczeń ze strony innych uczestników rynku, unijne prawo konkurencji chroni także przedsiębiorców przed interwencjami podejmowanymi przez państwa członkowskie. Dotyczy to również samorządów terytorialnych, które za naruszenie unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej mogą ponieść nawet odpowiedzialność odszkodowawczą.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Wilk*

Inicjatywa lokalna. Jak określić kryteria ocen wniosków?

Przygotowanie prawidłowej uchwały może być trudne. Trzeba przede wszystkim mieć na uwadze cel inicjatywy lokalnej – z jednej strony umożliwienie współpracy mieszkańców i organu wykonawczego w jak najprostszej formie, z drugiej ograniczenie arbitralności przy podejmowaniu decyzji przez organ wykonawczy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ireneusz Krześnicki

Przepis o powierzeniu wykonania uchwały jest zbędny

Zgodnie z przepisami ustaw samorządowych wykonanie uchwały w każdym przypadku należy do obowiązków wójta i zarządu JST, organów, które nie są organami wykonawczymi rad/sejmików, lecz organami wykonawczymi odpowiednio gminy, powiatu lub województwa. W uchwałach organów stanowiących nie powinno się zamieszczać klauzuli o powierzeniu wykonania uchwały w przypadku gminy wójtowi, a w przypadku powiatu i województwa jego zarządowi albo innemu organowi lub podmiotowi.

Zaloguj się i czytaj więcej

City will wait. Miasta jednoczą siły

Pod wspólnym hasłem #CityWillWait cztery metropolitalne organizacje turystyczne w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu i Łodzi próbują przeciwstawić się kryzysowi w turystyce wywołanemu przez pandemię koronawirusa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wielki remont tężni w Ciechocinku

Wokół najmłodszej z trzech ciechocińskich tężni stanęły koparki i dźwig, pojawiła się ekipa remontowa – rozpoczęła się kompleksowa modernizacja najbardziej rozpoznawalnych w tym mieście zabytkowych obiektów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Piękna sala koncertowa zmieni centrum Płocka

W sąsiedztwie Teatru Dramatycznego, na przedłużeniu ulicy Tumskiej na Nowym Rynku powstanie supernowoczesna sala koncertowa. Architekci zaprojektowali lekką bryłę, która będzie symboliczną bramą miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk

Podejmowanie uchwał na podstawie tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa umożliwia samorządom przyjmowanie szeregu instrumentów pomocowych w formie uchwał. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy ich tworzeniu na podstawie przepisów ustawowych, uchwalonych w związku z COVID-19.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tadeusz Kołacz

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli po zmianach

Ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (dalej: KN) oraz niektórych innych ustaw Sejm wprowadził w niej istotne zmiany w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Choć obowiązują one od 1 września 2019 r. to wciąż budzą kontrowersje wśród nauczycieli, dyrektorów szkół i przedstawicieli związków zawodowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Wasilewski *

Rozliczanie dotacji otrzymywanej od JST przez zespół szkół

Samorządy mają obowiązek rozliczać szkoły z wykorzystania dotacji oświatowych. W tym celu trzeba m.in. ustalić maksymalną kwotę wynagrodzenia nauczyciela w szkole, która otrzymuje dotację. W 2019 roku wynosiła ona 173502,90 zł w przypadku szkół publicznych oraz 104101,68 zł dla niepublicznych. Niewykorzystane dotacje trzeba zwrócić. Ich rozliczanie jest bardziej skomplikowane w przypadku zespołu szkół. Nie tylko musi on prowadzić księgowość umożliwiającą rozliczenie każdej ze szkół, ale też obowiązek zwrotu dotacji powstaje wobec konkretnej szkoły (przedszkola), a nie całego zespołu.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk*

Dostęp do informacji publicznej w orzecznictwie

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może złożyć każdy – to nic nie kosztuje. Jeśli urząd go nie rozpatrzy, musi liczyć się ze skargą na bezczynność. Co jednak w przypadku, gdy wnioskodawca składa wniosek ze 100, albo ponad 2 tys. pytań lub gdy ponawia on wielokrotnie ten sam wniosek? Czy urząd jest bezsilny w takich sytuacjach?

Zaloguj się i czytaj więcej

Klaudia Mańska*

Nowe PZP: zamówienia bagatelne

1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 2019; dalej: nowe PZP). Ustawodawca przewidział w niej między innymi zmiany w zakresie tzw. zamówień bagatelnych. W obecnie obowiązującym stanie prawnym przez zamówienia bagatelne rozumie się zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość 30 tys. euro. To się jednak zmieni. Inne będą też zasady ich udzielania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Zebranie wspólnoty mieszkaniowej w czasie COVID-19

Ograniczenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 objęły zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. W pierwszym kwartale powinny odbyć się zebrania sprawozdawcze. W większości nie doszły one do skutku i wiele wskazuje na to, że jeszcze długo nie zostaną zorganizowane. Jak w tej sytuacji powinien zachować się zarządca – gmina administrująca zasobem mieszkaniowym?

Zaloguj się i czytaj więcej

Udzielanie pożyczek z budżetu gminy

Udzielanie pożyczek z budżetu gminy

Powszechne - a więc w miarę jasne i nienastręczające większych trudności – jest zaciąganie pożyczek przez samorządy terytorialne. Zdecydowanie więcej wątpliwości pojawia się, gdy gmina nie chce wziąć pożyczki, ale wręcz przeciwnie, chce jej udzielać, np. wspólnotom mieszkaniowym. W takiej sytuacji wśród samorządowców pojawia się wiele problemów, np. kto decyduje o zasadach udzielania pożyczek: rada w formie uchwały, czy wójt w formie zarządzenia. Odpowiadamy na te i inne wątpliwości zgłaszane nam przez samorządowców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane