Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 23/1211 - listopada 12, 2016

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Budżet państwa niezbyt szczodry dla samorządów

Oświata, drogi, zdrowie, pomoc społeczna, środki na aktywizację seniorów – to wszystko elementy budżetu państwa na rok 2017, które wzbudzają zaniepokojenie. Pieniędzy albo jest mniej niż w roku 2016, albo ich ilość nie rekompensuje wzrostu wydatków. Dla samorządów to kluczowe zadania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Nie boimy się nowoczesnych technologii

Łomianki jako pierwszy samorząd w Polce wprowadziły system wideoalertu w komunikacji miejskiej. Przymierzają się do zrewolucjonizowania odbioru odpadów z pojemników publicznych. Chcą satelitarnie namierzać dzikie wysypiska śmieci. O wprowadzaniu rozwiązań smart city w 25-tysięcznej gminie opowiada wiceburmistrz Piotr Rusiecki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

Asystenci i doradcy to rzeczywisty problem samorządu w Polsce?

Posłowie pracują nad projektem ustawy likwidującej tzw. gabinety polityczne w urzędach samorządowych. Problem w tym, że pomysł jest całkowicie oderwany od realiów – projekt w takim kształcie powinien zostać w całości odrzucony.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Jak budować mieszkania komunalne

Program taniego budownictwa komunalnego wymyślony i zrealizowany w Ostrowie Wielkopolskim to ciekawy sposób na rozwiązanie problemu braku mieszkań dla osób gorzej sytuowanych. Jest uniwersalny, inne samorządy mogą go skopiować.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nagrody im. Palki przyznane

Wśród tegorocznych laureatów są marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz, prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek, wiceprezes Związku Powiatów Polskich Sławomir Snarski oraz Lesław Fijał, skarbnik Krakowa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Pelc*

Aglomeracja według projektu ustawy Prawo wodne

Pewną nowością projektowanej regulacji Prawo wodne jest wprowadzenie instytucji aglomeracji. Przez to pojęcie należy rozumieć teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar*

Nowe procedury uchwalania dokumentów przestrzennych

Otaczająca, a raczej osaczająca nas, źle zagospodarowana i niedostatecznie wyposażona w infrastrukturę techniczną i społeczną przestrzeń stała się zjawiskiem niepożądanym nie tylko z powodów estetycznych, ale również ekonomicznych. Co więcej – funkcjonowanie w takiej przestrzeni rodzi wiele konfliktów. Dyskutowany właśnie Kodeks urbanistyczno-budowlany ma ambicje zmienić ten stan rzeczy. Środkiem zaradczym ma być szeroka partycypacja społeczna oraz udział wielu instytucji i organów na etapie sporządzania aktów planowania przestrzennego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zenon Rodak*

Rozpoczęto konsultacje projektu kodeksu urbanistyczno- budowlanego

W październiku rozesłano do konsultacji projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Ten nieco ponad 200-stronicowy projekt normuje, jak to zapisano w art. 1, „gospodarowanie przestrzenią”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Stanisław Dąbek*

Podpis elektroniczny na nowo

Wejście w życie dwóch nowych regulacji, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) oraz ustawy z 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej należy interpretować jako wyraz rosnącej potrzeby komunikacji elektronicznej, która powinna być realizowana w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo. Jednak rozwiązania te stanowią wyzwanie dla administracji publicznej, w szczególności w zakresie wdrożenia innowacyjnych systemów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Telesiński

Tajniki negocjacji z zagranicznym partnerem

Prowadząc rozmowy z przedstawicielami zagranicznych inwestorów, wójt czy burmistrz musi pamiętać o uwarunkowaniach kulturowych. Poznanie ich, a przynajmniej świadomość możliwych zachowań, pozwoli szybciej osiągnąć cel, a przede wszystkim uniknąć dwuznacznych sytuacji mogących pogrążyć cały proces negocjacyjny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Samorządy na dwóch kółkach

W ostatnich latach władze miast szczególną uwagę zwracają na rozwój turystyki rowerowej. Budują setki świetnie oznakowanych tras oraz miejsca wypoczynku dla zmęczonych cyklistów. Stawiają samoobsługowe budki z narzędziami do prostych napraw. Prezentujemy wybranych laureatów konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom” zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Nekropolie bez nadzoru

NIK alarmuje: samorządy niewłaściwie podchodzą do zarządzania cmentarzami komunalnymi. Większość ze skontrolowanych jednostek ograniczała się do zapewnienia miejsc pochówku i kontroli czystości. Pozostałe zadania zlecano na zewnątrz, nie sprawdzając ani jak, ani czy zostały wykonane.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Centrum administracyjne w Wielkiej Wsi

Samorządowcy z podkrakowskiej gminy zbudowali w miejscowości Szyce nowoczesne centrum administracyjne. Siedzibę ma tam urząd gminy, straż miejska, biblioteka, ale są także sklepy, restauracje i biura. Inwestycja kosztowała blisko 18 mln zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Beata Potemska

Jak zorganizować wspólną obsługę w samorządzie

Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo oraz stanowisko strony rządowej i organów nadzoru wskazują, że z aktualnych przepisów prawa nie wynika obowiązek likwidacji dotychczasowych ZEAS-ów. Jednostki samorządu terytorialnego są natomiast zobligowane do dostosowania dotychczasowej formy świadczenia tych usług do nowych regulacji. Zdaniem ekspertów samorządy mają kilka alternatywnych rozwiązań, które m.in. zostały zaprezentowane na Konferencji XIV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów „Wyzwania dla samorządowej oświaty”, która odbyła się w Katowicach w dniach 22–23 września 2016 r.

Zaloguj się i czytaj więcej

Transport odpadów

Rozporządzenie, które wejdzie w życie 24 stycznia 2018 r., określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zasady zwrotu wydatków z pomocy społecznej

Pod pojęciem zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej kryje się określenie podmiotów zobowiązanych do zwrotu, wskazanie kryteriów, w oparciu o które ma ten zwrot nastąpić i w jakiej części.

Zaloguj się i czytaj więcej

Refundacja nie tylko na podstawie faktur

Rada gminy nie może ustalać w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, że będzie refundowała poniesione przez wnioskodawcę wydatki na podstawie przedłożonych dokumentów – jeżeli refundacja ta wprowadzana jest na zasadzie wyłączności.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Zygmunt Laskowski

Czy ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej „zestarzała się”?

Kwestii uregulowanych przez ustawodawcę w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie można już bardziej szczegółowo skatalogować, gdyż prowadziłoby to do zbędnego i zbytniego sformalizowania postępowania względem osoby usamodzielnianej, które z kolei mogłoby prowadzić do zatracenia podkreślanego przez prawodawcę indywidualnego podejścia do każdej osoby usamodzielnianej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Projekt budżetu gminy opracowuje zawsze wójt

Samorządy, które do 31 stycznia 2017 r. nie uchwalą budżetu, będą w przyszłym roku prowadzić swoją gospodarkę finansową na podstawie ustalonego przez regionalną izbę obrachunkową planu finansowania zadań własnych i zleconych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Barbara Świba

Obowiązki organu a ustalenie strony w postępowaniu administracyjnym

Obowiązkiem organów administracji publicznej jest zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym wszystkich jego stron. Niezbędne więc jest w pierwszej kolejności ustalenie kręgu stron postępowania w celu zapewnienia im czynnego udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Aby zawiadomienie o wszczęciu postępowania było możliwe, organ administracji publicznej musi ustalić dane podmiotów będących stronami – imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania strony (ewentualnie adres miejsca pracy) lub nazwę i adres siedziby strony. Zdarza się jednak, że organ w tych ustaleniach napotyka pewne trudności.

Zaloguj się i czytaj więcej

Damian Wąsik

Tworzenie statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, pozostaje jednym z najważniejszych aktów prawnych regulujących podstawy funkcjonowania podmiotu leczniczego. Zapisana w statucie struktura organizacyjna podmiotu leczniczego i zakres prowadzonej przez podmiot działalności są uwzględniane m.in. w postępowaniach w sprawach zawarcia z NFZ umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przekonuje to o doniosłej roli statutów zarówno w wymiarze prawno-organizacyjnym, jak i finansowym szpitali, poradni czy wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego. Tym większą uwagę poświęcić należy problemom i wątpliwościom, jakie pojawiają się w praktyce formułowania postanowień statutów przez organa administracji samorządowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane