Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 21/1183 - października 17, 2015

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Jerzy

Zarządzanie środowiskiem a sanitacja obszarów wiejskich

Oczyszczanie ścieków w pełnym cyklu oczyszczania biologicznego prowadzi do uzyskania czystej wody i czystych tzw. osadów nadmiernych. Osady te z powodzeniem mogą być wykorzystane w nawożeniu plantacji energetycznych wytwarzających biomasę dla celów paliwowych. W artykule przedstawiono obliczenia, które wskazują, iż w Polsce potencjalna ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni i potencjalna wielkość wytworzonej biomasy wykorzystanej jako nawóz do hodowli roślin energetycznych dałyby nowy, rzeczywisty impuls do efektywnego zarządzania rozwojem obszarów wiejskich i znaczące usamodzielnienie energetyczne Polski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Kudra

Zarządzanie nieruchomościami przez spółki samorządowe

Dopuszczalny zakres działalności spółek komunalnych jest przedmiotem wielu kontrowersji i dyskusji. Klasycznym przykładem jest aktywność samorządów na rynku nieruchomości. Czy JST poprzez swoje spółki może zarządzać nieruchomościami, w których ma udziały? Jakie działania zarządcze są dopuszczalne? Jakie są sankcje dla spółek i gmin za przekroczenie prawa?

Zaloguj się i czytaj więcej

Nowy punkt na kulturalnej mapie Europy

W miejscu dawnej kopalni można posłuchać koncertu w jednej z najlepszych sal Europy. Można porozmawiać o przyszłości europejskiej gospodarki w zbudowanym według oryginalnego pomysłu Międzynarodowym Centrum Kongresowym albo oddawać się sztuce w surowych, lecz przyjaznych wnętrzach nowego Muzeum Śląskiego. Usytuowana na zrewitalizowanych terenach kopalni „Katowice” Strefa Kultury wrosła już w pejzaż miasta, tworząc przestrzeń niebanalną i niezwykle bogatą.

Zaloguj się i czytaj więcej

Damian Wąsik

Powoływanie obwodowych komisji wyborczych w wyborach parlamentarnych

Rola obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu jest niebagatelna – organ ten odpowiedzialny jest bowiem za sprawny przebieg głosowania w lokalu wyborczym, obsługę wyborców, utrzymanie porządku podczas głosowania, zabezpieczenie dokumentacji wyborczej, a także ustalenie wyników wyborów. Obowiązek powołania obwodowych komisji wyborczych spoczywa natomiast na wójcie, który zobligowany jest zapewnić komisji warunki do właściwej pracy i zadbać o jej ukonstytuowanie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Miasta ciągną resztę kraju

Miniona dekada była okresem najbardziej burzliwego rozwoju polskich miast w całej ich nowoczesnej historii – twierdzi firma doradcza PwC w najnowszym raporcie poświęconym metropoliom.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Sejm pod ostrzałem krytyki

Uczestnicy XVI Kongresu Gmin Wiejskich krytycznie podsumowali kończącą się kadencję parlamentu. Wiele zastrzeżeń mają do nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, w której mowa jest o centrach usług wspólnych. Obawiają się też skutków, zwłaszcza finansowych, ustawy metropolitalnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Rozliczanie subwencji do Trybunału

Czarne chmury zbierają się nad art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej. Rada powiatu strzyżowskiego podjęła w końcu uchwałę w sprawie zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, zaś ekspert oświatowy dr Bogdan Stępień pokazuje rozbieżne interpretacje ministerstwa finansów i edukacji narodowej i wzywa do uzgodnienia stanowiska.

Zaloguj się i czytaj więcej

Witold Zińczuk*

Walka o odpady dopiero się zaczyna

Najpierw Sejm zmienia ustawę o odpadach, z pozoru w niewielkim stopniu, później kilku ekspertów wprowadza zamęt w definiowaniu podstawowych pojęć – kluczowy staje się spór o słowo „lub”. Powołując się na te interpretacje, ministerstwo pisze rozporządzenie, które podważa zasadnicze elementy systemu gospodarki odpadami. Rozdzielenie procesów mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów może mieć bardzo złe konsekwencje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Państwa narodowe to przeżytek, demokrację uratują miasta

Dlaczego miasta powinny rządzić światem? Bo już to robią – odpowiada prof. Benjamin R. Barber. To w miastach rozwiązywane są dziś wszystkie kluczowe problemy tego świata, a wymiana doświadczeń, spotkania i współpraca pomiędzy miastami z różnych krajów i kontynentów już istnieje. Ogólnoświatowy parlament burmistrzów to tylko formalizacja obecnych trendów – przekonywał profesor z Nowego Jorku podczas XIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Nie chcemy być sprzedawcami mydła, nie będziemy komiwojażerami

Wyznaczyliśmy sobie na tę kadencję cel: zwiększenie liczebności związku do 800 gmin. Rzecz jasna przekonywanie wójtów i rad nie jest łatwe. Ale nie będziemy składać obietnic bez pokrycia. Zależy nam, żeby gminy wstępujące do naszej organizacji widziały w tym sens – mówi Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP. Komentuje też słaby system finansowania rozwoju wsi. Jego zdaniem w Polsce realizowana jest polityka dwóch prędkości: specjalna dla miast, bo są lokomotywami gospodarki, oraz poboczna dla reszty kraju. Trzeba inaczej pokierować strumieniami pieniędzy, aby dysproporcje pomiędzy miastem a wsią w końcu zaczęły się zmniejszać.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Borowski*

Fundamentalne zmiany w rozliczeniach samorządów

Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-276/14 Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów zbiegło się w czasie ze znaczącą nowelizacją prawa w zakresie VAT w zakresie tzw. pre-współczynnika. Choć oba wydarzenia były wyczekiwane, dopiero teraz wiele samorządów zaczęło zastanawiać się, jak poradzić sobie z kumulacją zmian. Oto zestaw praktycznych porad.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Starczewski, Andrzej Gajda

Jak uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej W dniu 26 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych o

Formalnie rolę samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia określają przepisy ustaw samorządowych oraz ustawy o działalności leczniczej. W niniejszym artykule chcemy w mniejszym stopniu skupić się na formalnej roli samorządu, a w większym na faktycznych możliwościach redefinicji tej roli, często związanych z koniecznością dokonania zmian w sposobie funkcjonowania samorządowej służby zdrowia. Autorzy spojrzeli na to zagadnienie z punktu widzenia problemów samorządów, w szczególności związanych z finansową odpowiedzialnością za podmioty realizujące działalność leczniczą. Uwagi oparte są na praktycznych doświadczeniach, wynikających z zaangażowania autorów w przekształcenia samorządowego – a w części prywatnego – sektora ochrony zdrowia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Starczewski, Andrzej Gajda

Problemy samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia

Formalnie rolę samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia określają przepisy ustaw samorządowych oraz ustawy o działalności leczniczej. W niniejszym artykule chcemy w mniejszym stopniu skupić się na formalnej roli samorządu, a w większym na faktycznych możliwościach redefinicji tej roli, często związanych z koniecznością dokonania zmian w sposobie funkcjonowania samorządowej służby zdrowia. Autorzy spojrzeli na to zagadnienie z punktu widzenia problemów samorządów, w szczególności związanych z finansową odpowiedzialnością za podmioty realizujące działalność leczniczą. Uwagi oparte są na praktycznych doświadczeniach, wynikających z zaangażowania autorów w przekształcenia samorządowego – a w części prywatnego – sektora ochrony zdrowia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Prace przygotowawcze do inwestycji drogowych na terenach Lasów Państwowych

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów, które weszły w życie pod koniec sierpnia, nie miały jeszcze szans być w pełni zastosowane w praktyce, a ustawę o ochronie przyrody ponownie zmodyfikowano. Podobnie zmienia się specustawa drogowa, jej gruntowne zmiany czekają już na podpis prezydenta. Gorący okres przedwyborczy obfituje w oczekiwane od dawna, ale również niespodziewane, a niekiedy nietrafione nowelizacje prawa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Brogowski

Współwłasność lokalu a kwestionowanie opłaty za użytkowanie wieczyste

Wypowiedzenie dotychczasowej kwoty opłaty za użytkowanie wieczyste właściciel gruntu jest zobowiązany skierować do wszystkich współwłaścicieli lokalu, ale w odniesieniu do całości opłaty rocznej, odpowiadającej udziałowi w prawie użytkowania wieczystego związanego z własnością tego lokalu, a nie w jej części odpowiadającej udziałowi we współwłasności lokalowej. Również wniosek do SKO i ewentualnie późniejszy sprzeciw wobec orzeczenia kolegium muszą złożyć wszyscy współwłaściciele lokalu, lub też jeden z nich musi się legitymować pełnomocnictwem pozostałych.

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Stypendia za osiągnięcia sportowe

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli chce skorzystać z uprawnienia do ustanawiania i finansowania okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, jest jednak kompleksowe określenie, w drodze uchwały, szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Lista uczestników wycieczki jest jawna

Lista uczestników wyjazdu organizowanego ze środków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi informację publiczną i musi zostać udostępniona na wniosek. Jest to bowiem lista osób korzystających z pomocy finansowej urzędu gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Umowy cywilnoprawne też mają znaczenie

Przy określaniu kryteriów, jakie musi spełniać kandydat na dyrektora samorządowej jednostki organizacyjnej należy mieć na względzie to, że dokumentowanie stażu zawodowego i związanych z nim kwalifikacji nie może być opierane wyłącznie na świadectwach pracy i zaświadczeniach z aktualnego miejsca pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane