Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 19/1181 - września 19, 2015

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Zygmunt Jerzmanowski

Czas na zmiany w gospodarce komunalnej

Rok 2015 to bez wątpliwości czas ogromnego przełomu w polskim życiu społeczno-politycznym. Również w życiu samorządu terytorialnego. Zaczęło się to od wyborów samorządowych w 2014 roku, gdy wiatr zmian wymiótł znaczący odsetek ówczesnych włodarzy miast i gmin. Tegoroczne wydarzenia polityczne – wybory prezydenckie, referenda państwowe, kampania przed wyborami parlamentarnymi utrwalają tendencję gruntownej, jakościowej zmiany zasad rządzenia i układania stosunków obywatel – władza, zarówno w układzie ogólnopaństwowym, jak i gminnym, powiatowym czy wojewódzkim.

Zaloguj się i czytaj więcej

Krzysztof Jędrzejewski

Miejski obszar funkcjonalny receptą na kryzys

Planowany w Zduńskiej Woli Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) to ogromna szansa na aktywizację gospodarczą miasta i okolic. Prężny niegdyś ośrodek przemysłu włókienniczego, korzystnie położony na obrzeżach Łodzi oraz na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych, od dawna pogrążony jest w kryzysie. Dlatego warto bliżej przyjrzeć się koncepcji MOF jako wychodzącej naprzeciw potrzebom rozwojowym tego miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Kryczka, Forum Od-nowa

Jakie zmiany w KPA?

W 2013 r. think tank Forum Od-nowa przedstawił propozycje korekt w kodeksie postępowania administracyjnego mające na celu uproszczenie procedury oraz dostosowanie go do zmieniającej się sytuacji prawnej i technologicznej. Intencją było także zapobieżenie coraz częściej dokonującej się dekodyfikacji KPA, tj. opisywania nowych procedur administracyjnych w ustawach szczegółowych, a przez to postępującego rozrostu legislacji. Ma to znaczenie także dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Mazowsze remisuje z Ministerstwem Finansów

Samorząd woj. mazowieckiego walczy o pieniądze. Z różnym skutkiem. Na początku września wygrał w warszawskim sądzie apelacyjnym sprawę o ponad 1,8 mln zł za niezapłacone zadania zlecone. W tym samym czasie przegrał w NSA kwestię janosikowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

Murale reklamowe wchodzą do miast

Nie krzykliwe billboardy, ale murale stają się nowym kanałem przekazu treści reklamowych. Tworzone przez artystów informują o produktach i są dziełami sztuki. Miasta dość ostrożnie jednak podchodzą do takiej formy przekazu – z wiadomych przyczyn. Murale są trwałe, kosztowne, nie ma też pogłębionych badań dotyczących ich wpływu na jakość przestrzeni publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Chmielewski

Kto odpowiada za suszę i powodzie

Czy wreszcie ktoś dopuści do głosu specjalistów, czy też Polską będą rządzić demagodzy? Wciąż powtarzamy slogany, że zbiorniki zaporowe zatrzymują falę powodziową i nawadniają pola w okresie suszy. Będziemy więc budować kolejne zbiorniki zaporowe tylko po to, aby ktoś popływał sobie łódką, a ktoś inny zrobił na tym intratny interes?

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Kłosowski

Aplikacje także dla samorządów

W dobie szumu medialnego i otaczających nas głosów o nieuchronnej mobilności możemy odnieść wrażenie, że posiadanie aplikacji to tak zwany „must have”. Nie stańmy się jednak zakładnikami takiego myślenia. Aplikacje absolutnie nie są wymogiem, nie są dla każdego i nie wszystko należy przenosić w mobile.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Nałęczów mistrzem rewitalizacji

Wyremontowane ulice w centrum, pięknie ukwiecony most, 160 stylizowanych latarni, zrewitalizowane place i skwery. Nałęczów kosztem 14 mln zł zyskał nowe szaty. Jednak najciekawszy był montaż finansowy projektu. – Jesteśmy chyba jedyną gminą w Polsce, która wykonała rewitalizację nie wykładając na ten cel ani złotówki wkładu własnego – nie kryje dumy burmistrz Andrzej Ćwiek. Nałęczów jako jedno z 30 polskich miast wytypowany został do katalogu „Dobre praktyki na rzecz rewitalizacji”, przygotowywanego przez Instytut Rozwoju Miast na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Więcej władzy dla burmistrzów

Na zaproszenie „Wspólnoty” przyjeżdża do Polski jeden z najgłośniejszych intelektualistów świata. Benjamin Barber jest profesorem amerykańskich uniwersytetów oraz inicjatorem Globalnego Parlamentu Burmistrzów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Sławomir Bukowski

Bezpieczeństwo finansowe Warszawy jest zagrożone

Projekt ustawy reprywatyzacyjnej był przygotowywany u nas, w ratuszu, przeszedł konsultacje z Rządowym Centrum Legislacji. Pozytywnie wypowiadały się o nim różne autorytety prawnicze, choćby prof. Ewa Łętowska, była sędzia Trybunału, która mówiła o doniosłości ustawy i jej zgodności z konstytucją. Dlatego wetem prezydenta Komorowskiego byliśmy bardzo zaskoczeni – mówi wiceprezydent stolicy Jarosław Jóźwiak. Opisuje też skutki dla miasta podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł i tłumaczy, dlaczego Warszawa znosi opłatę targową i lekką ręką rezygnuje z aż 5 mln zł rocznie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Gorzelak

Ustawa metropolitalna: jak rozwiązać wielkie problemy wielkich miast?

Metropolie to najważniejsze układy terytorialne. Tu koncentrują się zawansowane usługi biznesowe, innowacyjna gospodarka, badania naukowe. To łączniki polskiej gospodarki i kultury ze światem. Od jakości ich funkcjonowania i możliwości rozwoju zależy miejsce Polski w konkurencyjnej gospodarce globalnej. Ustawa metropolitalna jest bardzo potrzebna, ale czy na pewno w takim kształcie, jak procedowany w Sejmie? Analiza poszczególnych zapisów uwidacznia wiele mankamentów i nieścisłości, które mogą wręcz spotęgować lokalne konflikty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Odległość 5 metrów nie przeciwdziała alkoholizmowi

5 metrów od szkoły czy przedszkola to zbyt bliska odległość, oznaczająca bezpośrednie sąsiedztwo, które nie pozwala na realizację obowiązku ograniczenia dostępności do alkoholu dla osób nieletnich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Szkolenia radnych bez zaliczki na podatek dochodowy

Podstawowym kryterium, które powinno być stosowane przy ustalaniu, czy dane świadczenie nieodpłatne pracodawcy stanowiło przychód ze stosunku pracy, jest wystąpienie po stronie pracownika przysporzenia, czy to w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej, czy również wymiernego zaoszczędzenia wydatku. To ostatnie może występować, gdy pracownik dobrowolnie skorzystał ze świadczenia oferowanego przez pracodawcę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Udział w konsultacjach

Konsultacje są przeprowadzane z mieszkańcami gminy, a zatem krąg osób uprawnionych do udziału w nich został określony ustawodawcę – są nimi mieszkańcy danej jednostki, czyli osoby zamieszkujące w miejscowości położonej na jej obszarze z zamiarem stałego pobytu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Usuwanie barszczu Sosnowskiego

Żaden z przepisów ustawy o samorządzie gminnym nie przyznaje radzie gminy kompetencji do nałożenia na właścicieli nieruchomości obowiązku likwidacji z terenu swoich posesji rośliny gatunku barszcz Sosnowskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ireneusz Krześnicki

Bez przywrócenia mechanizmów rynkowych reforma śmieciowa zakończy się fiaskiem!

O tym, że tzw. reforma śmieciowa zawiera błędne założenia samorządowcy przestrzegali jeszcze przed jej wdrożeniem. Zwracano uwagę, że „magiczna” moc przetargów nie zastąpi automatycznie konkurencji na rynku, w tzw. konkurencję o rynek. Alarmowano, a nawet protestowano, przeciwko pozbawieniu gmin instrumentów odziaływania na rynku gospodarki odpadami komunalnymi, chociażby poprzez możliwość realizacji przedmiotowych usług (bez przetargów) przez własne, powołane w tym celu jednostki organizacyjne lub spółki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Lewandowski

Prasa samorządowa i dotyczące jej standardy

Wydawanie prasy samorządowej np. przez organy gminy nie jest niezgodne z obowiązującym prawem. W aktualnym stanie prawnym nigdzie nie znajduje się wyrażony wprost zakaz prowadzenia tej formy działalności przez jednostki samorządu terytorialnego. Niemniej jednak samo wydawanie przez samorząd takiego czasopisma powinno podlegać odpowiednim standardom, w szczególności być zgodne z zasadami subsydiarności, społecznej gospodarki rynkowej, wolności gospodarczej oraz konkurencji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Monika Bogdał

Podatek dochodowy od dotacji do mikroinstalacji

W ramach programu Prosument gminy składają do NFOŚ wnioski o udzielenie pożyczki z dotacją na zakup i montaż mikroinstalacji na budynkach mieszkalnych. Użytkowanie mikroinstalacji odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z gminą przez osoby fizyczne korzystające z dofinansowania i jest częściowo odpłatne. Po pewnym czasie instalacje przechodzą na własność mieszkańców na zasadach określonych przez gminę. W tym miejscu pojawia się jednak kwestia opodatkowania udzielanego przez gminy bezzwrotnego dofinansowania do mikroinstalacji podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Szukalski

Rola samorządów lokalnych w polityce senioralnej

Starzenie się ludności stało się w ostatnich latach zjawiskiem demograficznym, co do którego istnieje społeczna zgodność. Wzrost odsetka osób starszych widoczny będzie zwłaszcza w nadchodzących latach wraz z dochodzeniem do cezury wieku oddzielającej starych od niestarych roczników powojennego wyżu demograficznego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Rozwiązanie umowy ze skazanym urzędnikiem

Skazanie pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym skutkuje rozwiązaniem z nim stosunku pracy zgodnie z art. 6a ustawy o pracownikach samorządowych. Mimo że istnieje możliwość zatrudnienia takiego pracownika ponownie, tym razem jednak na stanowisku nieurzędniczym, to pozostaje pytanie, czy takie rozwiązanie jest społecznie akceptowalne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wynagrodzenie za inkaso

Przepisy nie wyposażają rad gmin w prawo do stanowienia dodatkowych uregulowań dotyczących inkasa, w tym uzależnienia wynagrodzenia od terminowej wpłaty zainkasowanych opłat i określania terminu wypłaty wynagrodzenia za inkaso.

Zaloguj się i czytaj więcej

Koszty przeprowadzki dalej poniesie gmina

Posłowie skierowali do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Projekt ustawy dotyczy wykreślenia 31 grudnia 2015 r. jako daty granicznej stosowania przepisu przejściowego nakładającego na właściwą gminę obowiązek zapewnienia najemcom, opłacającym w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Propozycje zmian w janosikowym

Sejm pracuje nad projektem zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych. Posłowie proponują, aby wpłata wyrównawcza nie była traktowana jako wydatek budżetu JST, a środki otrzymane z tytułu części równoważącej (regionalnej) subwencji ogólnej były środkami przeznaczonymi wyłącznie na inwestycje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Trwają prace nad zmianą zasad planowania przestrzennego

Posłowie chcą przekierowania strumienia inwestycji budowlanych na tereny przygotowane do zabudowy i wyposażone w infrastrukturę. Zgodnie z projektem zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zamierzenie to zostanie zrealizowane przez wprowadzenie mechanizmów zachęcających gminy do uchwalania planów miejscowych, zmian dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz wprowadzenie katalogu zasad sposobów planowania dotyczących sytuowania nowej zabudowy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane