Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 8/1144 - kwietnia 19, 2014

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

10 lat w Unii Europejskiej

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza 30 kwietnia 2014 roku na konferencję w Poznaniu, organizowaną w ramach obchodów 10. rocznicy akcesji Polski do Unii Europejskiej, zatytułowaną „10 na 10. Unia Europejska – Samorząd – Obywatele”.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BUKOWSKI

Dlaczego Kielce zwyciężyły? Burza po rankingu „Wspólnoty”

Wszystkie nasze działania zdają egzamin, dzięki nim mamy najlepszą komunikację w Polsce – triumfuje prezydent Kielc. – To niesprawiedliwe zestawienie. Metodologia za-stosowana w badaniu to żadna metodologia – piekli się prezes gorzowskiego MZK. Po-znań zarzuca nam, że kryteria rankingu są niewłaściwe, a w Rzeszowie mieszkańcy py-tani przez lokalnych dziennikarzy odpowiadają, że komunikacja jest u nich… gorsza, niż przedstawiła to „Wspólnota”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nadjeżdża rower metropolitalny

Sopot rozpoczął pod koniec ubiegłego roku współpracę z operatorem roweru miejskiego i w ciągu trzech jesiennych miesięcy mieszkańcy kurortu odbyli takimi rowerami ponad 3 tys. podróży. Gdański Obszar Metropolitalny postanowił wykorzystać doświadczenia Sopotu i do planowanych 153 km tras rowerowych chce dołączyć sieć rowerów metropolitalnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Opole zafunduje praktyki studentom

Zaloguj się i czytaj więcej

JESSICA przyjechała do Trójmiasta

Środki preferencyjnej pożyczki JESSICA wesprą rozbudowę hali Ergo Arena, jednej z najnowocześniejszych hal widowiskowo-sportowych w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁA

Lublin umie prowadzić dialog z mieszkańcami

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. BUK

Jak Bełchatów obędzie się bez węgla?

Mamy potencjał w postaci terenów inwestycyjnych. Musimy postawić na energetykę odnawialną i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, współpracę z Politechniką Łódzką i Bełchatowsko-Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym – mówił prezydent Bełchatowa Marek Chrzanowski na koferencji poświęconej przyszłości tego miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANNA KUCZEWSKA , ELŻBIETA RABLIN-SCHUBERT ,RAFAŁ GROCHOWSKI

Obligacje przychodowe lekiem na całe zło?

Emisja obligacji przychodowych jest niedocenianym sposobem na pozyskanie finansowania inwestycji samorządowych. Finansowanie, dedykowane samorządom i spółkom komunalnym, może być bardzo atrakcyjne.

Zaloguj się i czytaj więcej

MATEUSZ KLUPCZYŃSKI

Wielka ucieczka przed wskaźnikiem

199 samorządów nie spełnia wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych – wynika z danych z wykonania budżetów. Dla większości z nich ratunkiem jest fakt, że wskaźnik zgodnie z ustawą powinien być liczony w oparciu o III kwartał, a nie dane na koniec roku. Tylko 21 jednostek zostało wezwanych do opracowania programu postępowania naprawczego – to z kolei zasługa późnego wejścia w życie nowelizacji ustawy. A co z resztą samorządów? Czy to oznacza, że problemu nie ma?

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Toruń z Bydgoszczą w końcu się dogadały

Wreszcie podpisane zostało porozumienie w sprawie kujawsko-pomorskich Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Po wizycie u minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej Toruń i Bydgoszcz wspólnie doszły do porozumienia w najbardziej spornych kwestiach. Zarząd województwa miał teraz przyjąć uchwałę wyznaczającą ostatecznie obszar realizacji ZIT w województwie.

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

W konsultacjach może wziąć udział każdy

Określenie więc kategorii podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych wykracza poza dyspozycję zawartą w ustawie.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Zakaz handlu poza wyznaczonymi miejscami

Przysługujące radzie gminy kompetencje w zakresie stanowienia przepisów porządkowych nie mogą być wykorzystywane do bieżącego zarządzania na danym obszarze, ale wyłącznie w celu przeciwdziałania realnym zagrożeniom dla wartości określonych w powołanym przepisie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Oprac. Dominik Krzysztofowicz

Na grunty zalesione nie przysługują dopłaty

Niemożność ubiegania się o dopłaty bezpośrednie do gruntów zalesionych wynika z faktu niemożności spełnienia, co do gruntu zalesionego, warunku utrzymania go w dobrej kulturze rolnej (co w przypadku trwałych użytków zielonych polega na przynajmniej jednorazowym koszeniu przed 31 lipca).

Zaloguj się i czytaj więcej

oprac. Dominik Krzysztofowicz

Skarga na odmowę wprowadzenia wniosku do budżetu gminy

Odmowa wprowadzenia wniosku do budżetu gminy nie może być przedmiotem kontroli sądowo administracyjnej, gdyż nie jest sprawą administracyjną. Kontroli sądowej podlegają wyłącznie enumeratywnie wymienione w ustawie przypadki.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROBERT SEWERYN

Ekwiwalent strażacki w oświadczeniu majątkowym

Czy w oświadczeniu majątkowym radnego należy wskazać jako dochód otrzymany ekwiwalent pieniężny za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym ogranizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę?

Zaloguj się i czytaj więcej

MACIEJ J. NOWAK

Przeniesienie części decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Czy można przenieść decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot w zakresie dotyczącym części inwestycji?

Zaloguj się i czytaj więcej

DARIUSZ P. KAŁA

Finansowanie z gminy spłaty pożyczki zaciągniętej przez OSP

Gmina finansując spłatę pożyczki zaciągniętej przez Ochotniczą Straż Pożarną na zakup sprzętu pożarniczego, tak naprawdę finansuje zakup tego sprzętu, co odpowiada celom normy określonej w art. 32 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

MACIEJ KIEŁBUS

Kompetencje zarządu związku międzygminnego w odpadach

Pomimo dwukrotnego określenia przez ustawodawcę skutków przekazania przez gminy na rzecz związku międzygminnego realizacji zadań publicznych kwestia ta w praktyce nadal budzi szereg zaskakujących wątpliwości. Przykładem w tym zakresie może być „linia orzecznicza” Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, które w szeregu postępowań odwoławczych uchyliło decyzje zarządów związków międzygminnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z uwagi na rzekomy brak ich właściwości w tym zakresie.

Zaloguj się i czytaj więcej

BARBARA RÓŻAŃSKA-FILIPCZAK

Błędy w statutach instytucji kultury

Jakich błędów rada gminy powinna unikać podejmując uchwałę o nadaniu statutu gminnej instytucji kultury?

Zaloguj się i czytaj więcej

TOMASZ GĄSIOR

Przygotowanie lokalu wyborczego to ważne zadanie organów gminy

Przed każdymi wyborami organy gmin zobowiązane są do przygotowania i wykonania wielu zadań, bez realizacji których wybory nie mogłyby się odbyć. Do takich należy bez wątpienia zapewnienie miejsc na lokale wyborcze.

Zaloguj się i czytaj więcej

SZYMON BATKOWSKI

Nowa ustawa o funduszu sołeckim

Wydaje się, że wejście w życie 20 marca nowej ustawy o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 r. (DzU z 2014 r. poz. 301), po bardzo krótkim, zaledwie 7-dniowym okresie vacatio legis, w sytuacji gdy podejmowanie uchwał w sprawie funduszu sołeckiego następuje do 31 marca, nie było do końca przemyślane.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Madura

Ranking najlepszych internetowych serwisów administracji publicznej

Serwisy administracji publicznej pełnią wiele funkcji i być może dlatego ich projektowanie może przysporzyć sporo problemów. Administrada jest projektem, który pozwoli znaleźć odpowiedzi na większość pytań i wątpliwości.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOROTA BĄBIAK-KOWALSKA

Zatrzymać bezład przestrzenny

U źródeł problemów z gospodarką przestrzenną tkwi brak woli politycznej przeprowadzenia potrzebnych zmian. Na liście priorytetów politycznych nie ma postulatów dotyczących usunięcia systemowych barier w tym zakresie.

Zaloguj się i czytaj więcej

PRZEMYSŁAW ŚLESZYŃSKI

Plany zagospodarowania są wielkim obciążeniem dla gmin

Koszt uchwalenia planu w przeliczenia na hektar sięga 333 tys. zł. Prognozowane koszty – wykup gruntów, budowa dróg oraz innej infrastruktury – związane z uchwaleniem planów wyniosły w 2012 roku 66,8 mld zł, zrealizowane – tylko 9,9 mld zł. Z kolei pro-gnozowane dochody (głównie wzrost podatku od nieruchomości) to 34,7 mld zł, a zreali-zowane wpływy – 6,5 mld zł. Ujemne saldo finansowych skutków planów miejscowych grozi destabilizacją finansów publicznych!

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Rząd wreszcie pokazał projekt Krajowej Polityki Miejskiej

Przeciwdziałanie rozlewaniu się zabudowy, rewitalizacja centrów miast, ochrona środowiska, zwiększenie partycypacji społecznej w procesie podejmowania decyzji w miastach i poprawa zarządzania przestrzenią to główne cele Krajowej Polityki Miejskiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Powiat metropolitalny do kosza

Rząd negatywnie zaopiniował projekt ustawy o powiecie metropolitalnym. Zasadniczą wątpliwość wzbudził sam pomysł stworzenia nowego szczebla samorządu.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Więcej pieniędzy z UE, ale wolniejszy rozwój

Regiony i podregiony, które otrzymują najwięcej pieniędzy unijnych, wcale nie rozwijają się szybciej. Mimo dodatkowych środków nie nadganiają zamożniejszych, przeciwnie – cały czas tracą do nich dystans. Takie są wyniki badań prof. Grzegorza Gorzelaka.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Urzędowe contact center

Wirtualny urzędnik, wideoczat, a może call center? Jak w przyszłości będzie wyglądać komunikacja mieszkańca z urzędem? Już dziś można uzyskać najważniejsze informacje za pośrednictwem internetu. Duże miasta stawiają jednak na kontakt telefoniczny i uruchamiają specjalne numery telefonów obsługiwane przez contact center.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Gdynia skarży Komisję

Gdynia oraz gmina Kosakowo, jak wcześniej zapowiadały, zaskarżyły decyzję Komisji Europejskiej, nakazującą zwrot pomocy publicznej udzielonej spółce zarządzającej budowanym u nich lotniskiem.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

NIK: rząd daje za mało na drogi

Kiepski stan infrastruktury drogowej jest istotną barierą rozwoju regionów: hamuje aktywność gospodarczą, obniża atrakcyjność inwestycyjną. Warunkiem poprawy tego stanu rzeczy jest utrzymanie finansowania Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na poziomie minimum 1 mld zł – uważa Najwyższa Izba Kontroli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Organizacje samorządowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane