Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 5/1115 - marca 2, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Sławomir Bukowski

Sokółka czeka na wielki proces

Uważajcie, z kim rozmawiacie i jakich słów używacie – radzi burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej. Rozmowy telefoniczne zapędziły go na ławę oskarżonych, a z pozoru błahe zdarzenia urosły do rangi afery, która może zmieść ze stanowiska czworo sokólskich samorządowców, w tym i burmistrza, i starostę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Co tu zrobić z powiatami

Potrzebujemy opracowania standardów usług publicznych powiązanych z finansami oraz rozwoju inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – mówił Jerzy Buzek podczas konferencji z okazji 15-lecia powołania powiatów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Minister Boni rozjuszył bibliotekarzy

„Jestem nauczycielem bibliotekarzem i nie zgadzam się na likwidację bibliotek szkolnych”, „Zostawcie biblioteki szkolne w szkołach!”, „Nie zamykajcie drzwi bibliotek przed uczniami!” – to tylko nieliczne z opinii, jakie zebrało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podczas konsultacji społecznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Berliński podział unijnych pieniędzy

Prawie 23 mld euro do rozdania w regionach, czyli o 3 mld więcej niż w poprzedniej perspektywie – taką propozycję przedstawił w Białowieży wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Przywracanie sądów rejonowych

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Fałszywy miliard złotych dla obszarów wiejskich

Zmiany w Karcie Nauczyciela zaproponowane przez MEN, wbrew pierwszym komentarzom o powierzchowności, przyniosłyby znaczną poprawę sytuacji finansowej samorządów. Niestety, już na poziomie założeń pojawiły się poważne wątpliwości konstytucyjne. Działanie ministerstwa może się więc okazać pozorne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Koniec faworyzowania metropolii, rząd woli zrównoważony rozwój

W przyjętej 5 lutego przez Radę Ministrów długoterminowej strategii rozwoju kraju, zaproponowanej przez resort administracji i cyfryzacji, rządzący odchodzą od polityki rozwoju metropolii. Niestety, może to utrudnić skuteczną walkę o środki unijne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

Najlepsze pomysły na komunikację miejską

Własne spółki albo zakłady budżetowe, wieloletnie kontrakty z prywatnymi przewoźnikami – samorządy szukają różnych sposobów na zapewnienie sprawnych i jak najtańszych usług transportu publicznego. Jakie rozwiązania są warte naśladowania? Która metoda jest najkorzystniejsza finansowo?

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Nowy wskaźnik wytnie najsłabsze gminy

Samorządy mają tylko kilka miesięcy na przygotowanie się do ustalania budżetów według nowego wskaźnika zadłużenia. Jednocześnie trwają dyskusje nad jego zmianą lub odroczeniem wejścia w życie. Na to ostatnie raczej nie ma co liczyć.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Szewc

Granice wolności słowa radnego

Praktyka życia publicznego pokazuje, że krytykowanie osób pełniących funkcje publiczne, np. Prezydenta RP, premiera czy funkcjonariuszy samorządowych, spotyka się niekiedy z represją prawną, w niektórych wypadkach – nawet karną. O takich właśnie przypadkach pisano niedawno na łamach „Wspólnoty” („Radny, milczeć!”, Wspólnota 2012, nr 45–46). Znacznie częstsze są przypadki szykanowania, zastraszania lub bojkotu osób podejmujących krytykę. Budzący ostatnio duże zainteresowanie opinii publicznej kazus sędziego Igora Tulei nie jest w środowisku samorządowym czymś niezwykłym. Prawdą jest, że nie zawsze zarzuty krytyczne są poważne czy uzasadnione (zob. np. notatkę „Ochrzanił burmistrza za drzwi”, Angora 2013, nr 4). Z reguły bywa jednak odwrotnie. Nasuwa się więc pytanie, czy krytykowanie osób publicznych jest w ogóle dopuszczalne, a jeżeli tak – to jakie są granice dozwolonej krytyki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Forum Od-nowa

Ochrona finansów samorządowych - gra pozorów?

Wielkość środków znajdujących się w dyspozycji wspólnot samorządowych w stosunku do funkcji im powierzonych zapisana jest w art. 167 Konstytucji RP, zwana niekiedy zasadą adekwatności. Niestety, nie jest ona przestrzegana. Jest o tym mowa również w „Raporcie o stanie samorządności terytorialnej” pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera, opublikowanym 28 stycznia br., którego Forum Od-nowa było konsultantem. Poniżej przedstawiamy propozycję rozwiązania tego problemu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maria Supera - Markowska

Kontrola zadań zleconych organizacjom pozarządowym

Dotacje przekazywane przez jednostki samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym są środkami publicznymi i z uwagi na to ich wykorzystanie musi podlegać szczególnemu nadzorowi i kontroli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Gierczak

Błędy proceduralne w interpretacjach podatkowych

Praktyka organów samorządowych umocowanych do wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych daleko odbiega od regulujących tę materię unormowań zawartych w ordynacji podatkowej, na co wskazuje orzecznictwo sądów administracyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Ciechanowski

Kto jest właściwy do rozpatrzenia skargi?

Mieszkaniec gminy złożył do rady miejskiej skargę na naruszenie praworządności jak również nienależyte wykonywanie zadań przez przewodniczącego rady miejskiej, a w szczególności poprzez działania przewodniczącego niezgodne z obowiązującym porządkiem prawnym poprzez niedopuszczenie go do głosu w dyskusji w trakcie sesji rady przy podejmowaniu uchwał. Czy powyższa skarga jest zasadna? Jeśli tak to czy jej rozpatrzenie leży w kompetencji komisji rewizyjnej i rady miejskiej?

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Obiekty wielkopowierzchniowe w planowaniu przestrzennym

Czy w obecnym stanie prawnym wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy obszarów, na których rozmieszczone są obiekty handlowe o powierzchni przekraczającej 400 mkw., czy też obszarów, na których rozmieszczone są obiekty handlowe o powierzchni przekraczającej 2000 mkw.?

Zaloguj się i czytaj więcej

Tadeusz Kołacz

Limity w świetlicy

Czy obowiązują odgórne limity określające wymiar zatrudnienia nauczycieli w świetlicy szkolnej i bibliotece? Czy ma to związek ze statutem szkoły?

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał Janusz Król

Innowacyjne technologie informatyczne obniżają koszty baz informacji prawnej

Rozmowa z dr. Przemysławem Polańskim z Wydawnictwa C.H. Beck i Adamem Grytnerem z ABC PRO

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Byczkowski

Opłata za dziecko w żłobku adekwatna do kosztów

Opłata za pobyt dziecka w żłobku powinna odpowiadać wykonywanym przez placówkę usługom opiekuńczym, w odniesieniu do ilości godzin przebywania w nim malucha, jak również charakteru udzielanych świadczeń.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Byczkowski

Wyrok nawet po uchyleniu uchwały

Uchylenie uchwały przez organ stanowiący gminy nie powoduje, że rozpoznanie przez sąd na nią skargi jest bezprzedmiotowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Brak uzgodnień planu miejscowego skutkuje nieważnością uchwały

Podczas prowadzenia prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wójt (burmistrz, prezydent) zobowiązany jest uzgodnić projekt planu z właściwymi organami. Brak takiego uzgodnienia skutkuje nieważnością uchwały w całości lub w części.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Wzór deklaracji

Gminy nie mogą żądać od składających deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podawania numerów telefonów oraz potwierdzania danych pod groźbą kary.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Jezierska

www.rewolucjawsmieciach.pl

Projekt „Ogólnopolski program szkoleń wspierających wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami” to nie tylko cykl szkoleń. Przygotowaliśmy również portal informacyjny „Rewolucja w Śmieciach”, który zawiera informacje dotyczące wdrażania nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i całego systemu gospodarowania odpadami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Indywidualne rachunki bankowe pomagają ewidencjonować opłaty

Jak najprościej pobierać opłaty za odbiór odpadów komunalnych, aby zachować pełną kontrolę nad wpłatami? Dobrym rozwiązaniem są indywidualne rachunki bankowe dla właścicieli nieruchomości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwester Szczepaniak

Kłopoty po nowelizacji ustawy

Jakie są skutki podpisania i wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ze stycznia 2013 r.? Kłopotów gminom przysporzyć może niefortunne sformułowanie art. 3.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Stalmach

Smart city Kraków i jego dziury w asfalcie

Kraków przetestował dwa systemy powiadamiania służb miejskich o dziurach na drogach. Teraz stoi przed koniecznością podjęcia decyzji, czy i którą aplikację wybierze.

Zaloguj się i czytaj więcej

Włodzimierz Pawłowski

Wsparcie dla Rybnika

Prezydent Rybnika Adam Fudali uzyskał osobiste zapewnienie wicepremiera Janusza Piechocińskiego o priorytetowym traktowaniu przez rząd RP możliwości kontynuacji budowy przez francuski koncern EDF nowego bloku energetycznego w Elektrowni Rybnik. Gra idzie o inwestycję wartą 1,8 mld euro.

Zaloguj się i czytaj więcej

Koleta Miernik

Zmierzch tablicy ogłoszeń

Gdy ilość przesyłanych informacji rośnie w tempie geometrycznym, pracownicy urzędów potrzebują skutecznych narzędzi, by móc lepiej komunikować się z mieszkańcami swoich gmin.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Pruszków walczy o swoje dobre imię

Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński jest oburzony, że jedna z partii w spocie reklamowym użyła sformułowania „Pruszków wychodzi na wolność”. Żąda przeprosin.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane