PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE - WARSZTATY DLA JST

MUNICIPIUM S.A. zaprasza Państwa na bezpłatne warsztaty online, które odbędą się 4 lutego w godzinach 8:30-14:00.
Serdecznie zapraszamy do rejestracji!

Proszę wybrać rodzaj uczestnictwa:*

* - pola oznaczone * są polami wymaganymi

Administratorem Danych jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna „MUNICIPIUM” z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa, REGON: 00637520900000 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda powyższa może być w każdej chwili wycofana przez złożenie stosownego oświadczenia. Dane powyższe przetwarzane będą do momentu wyrażenia sprzeciwu lub momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, to jest przez 10 lat od daty konferencji (motyw 52, art. 9 ust. 2 lit. f, art. 17 ust. 3 lit. e RODO) Osobie, której dane dotyczą przysługuje: prawo dostępu do treści swoich danych w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej; prawo do sprostowania (poprawiania) danych; prawo ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych udostępnionych Administratorowi w formacie do odczytu maszynowego; prawo do usunięcia danych, jeśli dane Pana/Pani nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do dalszego ich przetwarzania np. w celu realizacji obowiązku prawnego, dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń (motyw 52, art. 9 ust. 2 lit. f, art. 17 ust. 3 lit. e RODO); prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe Pani/Pana mogą zostać przekazane podmiotom wspierającym Administratora w świadczeniu jego usług na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Jeśli masz pytania dot. przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw skontaktuj się z Administratorem listownie lub na adres email:daneosobowe@municipium.com.pl