Plan na lata dwudzieste

Strategia rozwoju gminy nie jest dokumentem obligatoryjnym, ale może usprawnić zarządzanie gminą i ułatwić pozyskiwanie środków na inwestycje.

W zeszłorocznej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym znalazły się szczegółowe regulacje dotyczące sporządzania strategii rozwoju gminy (w rozdz. 2 ustawy dodano art. 10e–10g). Strategia pozostaje dokumentem fakultatywnym. Powinna wskazywać kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego. Pełni także rolę włączającą społeczność lokalną w sprawy gminy, np. poprzez proces konsultacji czy oceny działań samorządowców. W tej chwili wiele samorządów pracuje nad strategią rozwoju na lata 2021–2030.

Piotr Piotrowski, wójt gminy Mogilany
Proces powstawania „Strategii gminy Mogilany na lata 2021–2030” był dość długi. Gdy dokument był gotowy i skonsultowany z mieszkańcami, zmieniły się przepisy, co wymusiło istotne zmiany formalne i merytoryczne. Wcześniej możliwość osobistych spotkań warsztatowych i konsultacji przerwała pandemia. Na szczęście, kluczowe dyskusje odbyliśmy jeszcze przed jej wybuchem i udało się wypracować klarowne kierunki rozwoju. Pośród celów strategicznych priorytet znalazły m.in.:

– pomoc społeczna związana z nieuchronnymi zmianami demograficznymi,
– ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu ze szczególnym naciskiem na jakość powietrza,
– edukacja formalna i pozaformalna.

Inwestycje są tym, czego najbardziej oczekują mieszkańcy, stąd dalszy nacisk na rozbudowę systemu gospodarki kanalizacyjnej, poprawę stanu dróg gminnych i powiatowych, modernizację infrastruktury edukacyjnej i kontynuację procesu tworzenia infrastruktury czasu wolnego.
Naszą gminę przecina krajowa DK7, tzw. zakopianka, stąd ważnym partnerem jest GDDKiA. Szans rozwojowych upatrujemy w ścisłej współpracy z sąsiedzkimi samorządami, a także gminami zrzeszonymi w Metropolii Krakowskiej, szczególnie w obszarze transportu publicznego, czystego powietrza, rozwoju gospodarczego i usług społecznych. Podsumowując, nasza strategia na najbliższe 10 lat to poszukiwanie balansu pomiędzy rozwojem gospodarczym i współpracą z inwestorami, atrakcyjnością osadniczą, z jednoczesną dbałością o naturalne walory krajobrazowe, rekreacyjne i kulturowe.

Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyszów
Strategia gminy Skrzyszów ukierunkowana jest na wszechstronny i dynamiczny rozwój każdej z miejscowości. U podstaw leży pobudzanie i wspieranie rozwoju gospodarczego, tworzenie bezpiecznych i jak najlepszych warunków do życia i rozwijania pasji mieszkańców, dbałość o środowisko naturalne, wzmacnianie więzi społecznych oraz zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego.  Obszarami, na które strategia kładzie szczególny nacisk, są gospodarka i mieszkalnictwo oraz bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. W obszarze gospodarki i mieszkalnictwa celami są:

– innowacyjna konkurencyjna gospodarka lokalna,
– rozwój osadnictwa,
– wsparcie przedsiębiorczości i konkurencyjności przedsiębiorców oraz producentów rolnych,
– zrównoważony system transportowy.

W obszarze bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców:
– świadomi mieszkańcy dbający o środowisko naturalne,
– tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej integracji mieszkańców,
– dobrej jakości pomoc społeczna oraz profilaktyka i ochrona zdrowia,
– poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Dawid Chrobak, burmistrz Zakliczyna
Projekt Strategii rozwoju gminy Zakliczyn 2021–2030 został opracowany zgodnie z nową procedurą wynikającą z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dzięki tym zmianom strategia po raz pierwszy w polskim ustawodawstwie zyskała podstawę prawną oraz wytyczne realizacyjne w ramach ustaw. Dzięki takiemu podejściu dokument jest zaproszeniem do współpracy dla wszystkich partnerów zainteresowanych przyszłością i zrównoważonym rozwojem gminy. Nowa Strategia rozwoju gminy Zakliczyn zakłada cztery powiązane ze sobą obszary strategiczne:

– gospodarka i rynek pracy,
– dziedzictwo, turystyka i oferta czasu wolnego,
– przestrzeń i środowisko,
– kapitał ludzki i społeczny.

W ramach każdego z obszarów zdefiniowano cele strategiczne, cele operacyjne oraz kierunki działań. Część z nich to konkretne przedsięwzięcia rozwojowe (projekty), najczęściej o charakterze inwestycyjnym, których realizacja będzie miała kluczowe znaczenie dla powodzenia polityki rozwoju gminy w perspektywie roku 2030. Dodatkowo w strategii wyznaczono trzy obszary strategicznej interwencji. Dotyczą one miejscowości: Melsztyn (pozostałości średniowiecznego zamku Leliwitów), Jamna (centrum turystyczne gminy) i Lusławice (Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego), dla których centralnym punktem odniesienia jest stolica gminy – zabytkowe miasteczko Zakliczyn. Obszary te wyróżniają szczególnie bogate zasoby materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe, które mogą zostać efektywnie wykorzystane dla celów rozwojowych gminy.

Tekst pochodzi ze "Wspólnoty", nr 8/2021
Fot. Pixabay