Dla radnych

Zwolnienie od podatku rolnego

fot. Pixabay

Warunki zwolnienia od podatku rolnego powinny być precyzyjnie określone w akcie prawa miejscowego. Obowiązek ten dotyczy również czynności kontrolnych, którym zwolnienia podlegają.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. Jako podstawę prawną wskazała art. 18 ust. 2 pkt 8, art. .40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2023 r. poz. 40, ze zm.) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU z 2020 r. poz. 333, ze zm., dalej: ustawa). W uchwale wskazano, że warunkiem przyznania zwolnienia jest łączne spełnienie wymogów polegających na: zaprzestaniu uprawy roślin, zaprzestaniu wykorzystywania gruntów na cele pastwiskowe, zaprzestaniu dokonywania zbioru traw i sian na cele paszowe, utrzymaniu gruntów w stanie niezagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów. Zawarto również informację, że fakt zaprzestania produkcji rolnej podlega sprawdzeniu w trybie czynności kontrolnych określonych w odrębnych przepisach.

Jak zauważył organ nadzoru, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy zwalnia się od podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20 proc. powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha – na czas nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 rada gminy określa, w drodze uchwały, tryb i szczegółowe warunki zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 7. W świetle postanowień § 6 i § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t.j. DzU z 2016 r. poz. 283, dalej rozporządzenie), przepisy ustawy redaguje się tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje prawodawcy.

W ocenie kolegium Izby regulacja zawarta w uchwale, poprzez niewskazanie przepisów ustawy, która miałaby regulować czynności kontrolne prowadzone w celu sprawdzenia faktu zaprzestania produkcji rolnej, istotnie naruszała postanowienia art. 12 ust. 9 ustawy w związku z postanowieniami § 6 i § 143 rozporządzenia.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 12 kwietnia 2023 r. nr XIII/681/2023

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane