W samorządach

ZMP negatywnie o projekcie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028

Związek Miast Polskich w przyjętym stanowisku pisze: – Przedłożony projekt nie spełnia swojej roli.

Zarząd Związku Miast Polskich, po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028, zaopiniował go negatywnie. Publikujemy uzasadnienie tej decyzji.

„Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, opracowywany jest dla osiągnięcia celów założonych w polityce ochrony środowiska, oddzielenia tendencji wzrostu ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływu na środo­wisko od tendencji wzrostu gospodarczego kraju, wdrażania hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz zasady samowystarczalności i bliskości, a także utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wyma­gania ochrony środowiska. Winien on stanowić swoistą mapę drogową wyznaczającą spójną wizję funkcjonowania i rozwoju całego systemu odpadowego, z uwzględnieniem roli przypisanej poszczególnym uczestnikom systemu, w tym podmiotom samorządowym.

Przedłożony projekt nie spełnia tej roli, w szczególności z uwagi na brak jego korelacji z innymi kluczowymi dla systemu odpadowego projektami zmian ustawowych, nad którymi pracują przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Jedynie całościowa i spójna reforma prawa odpadowego, bazująca przede wszystkim na systemie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) wraz z powiązanym z nim systemem kaucyjnym, może doprowadzić do oczekiwanych zmian w branży odpadowej, z korzyścią dla mieszkańców. Konieczne jest zwłaszcza uszczelnienie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi oraz rozpoczęcie prac nad nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – o co Związek Miast Polskich apeluje od lat.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami powinien określać kształt systemu odpadowego po wdro­żeniu ROP i rozwiązań kaucyjnych określając jednoznacznie zadania i zakres odpowiedzialności w tym zakresie jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz innych podmiotów samorządowych tworzonych przez lata celem realizacji przypisanych gminom zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Związek Miast Polskich negatywnie ocenia wszelkie punktowe próby zmian w prawie odpadowym, które będą tylko pogłębiać widoczne od lat negatywne zjawiska”.

Pod stanowiskiem ZMP podpisał się prezes Związku Zygmunt Frankiewicz.