Dla radnych

Zasady klasyfikacji budżetowej

fot. Pixabay

Występujące w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego nieprawidłowości dotyczące właściwego stosowania zasad klasyfikacji budżetowej stanowią nieistotne naruszenie prawa.

Rada miasta postanowiła wprowadzić zmiany w budżecie na 2023 r. Zwiększone dochody otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaklasyfikowano jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a wydatki finansowane tymi środkami – do wydatków poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2023 r. poz. 1270, dalej: ufp), dochody publiczne i wydatki publiczne klasyfikuje się według działów i rozdziałów określających rodzaj działalności oraz według paragrafów określających rodzaj dochodu lub wydatku. W myśl postanowień § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DzU z 2022 r. poz. 513) dochody i wydatki budżetu klasyfikuje się do paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.

Jak zauważył organ nadzoru, dochody otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zakwalifikowano do § 6250 zamiast do § 6090 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”. Natomiast wydatki realizowane ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do § 6370 zamiast do § 6580 „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych”.

Organ nadzoru stwierdził naruszenie przepisów prawa, ale charakter naruszenia uznał za nieistotny.

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 12 września 2023 r. nr XXVI/1117/2023

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane