Konferencje

Zapraszamy na XXIII Doroczną Konferencję Naukową Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej ,,Człowiek – wspólnota – społeczeństwo w centrum działania administracji publicznej”.

4-6 czerwca 2024, Konary (Wieniawa)

Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu mają przyjemność zaprosić do uczestnictwa w XXIII Dorocznej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej ,,Człowiek – wspólnota – społeczeństwo w centrum działania administracji publicznej”.

Administracja publiczna jest złożonym zjawiskiem społecznym i kulturowym. Jej koncepcja uwarunkowana jest określonymi założeniami filozoficznymi, zwłaszcza antropologicznymi i aksjologicznymi. Człowiek wpisuje się w określoną koncepcję społeczeństwa i ładu społecznego, w tym także określoną koncepcję władzy, której ważnym narzędziem jest administracja. Podmiotem jej działalności jest natomiast człowiek (obywatel), jego wspólnoty i społeczeństwo jako całość.

W świetle personalistycznej koncepcji administracji wartością pierwszą i podstawową jest osoba ludzka. Wyprzedza ona takie wartości istotne dla społeczności, jak terytorium i to wszystko, co się na nim znajduje. Jest to konstatacja, która wydaje się nieco pomijana w nauce prawa administracyjnego. Dlatego należy przypominać, że celem i sensem wszelkich tworzonych w obrębie państwa struktur, w tym także administracji publicznej, jest zabezpieczenie pełnego i wszechstronnego rozwoju członków poległych ich władztwu społeczności i wspólnot.

Wśród teoretyków prawa administracyjnego istotne znaczenie ma zagadnienie wzorca i zasad wyznaczających standardy funkcjonowania administracji publicznej, ale także fundamentalny problem, co stanowi jej najważniejszą rację? Realizacji jakich zadań ma ona służyć? Jako wyjściowe założenie naszego naukowego spotkania należy przyjąć, że celem administracji publicznej w każdym czasie jest przede wszystkim realizowanie dobra wspólnego i troska o to, by było ono rzeczywiście wspólne, zaś najważniejszym wyznacznikiem jej działania jest dobro człowieka. Problemy pojawiają się jednak wtedy, gdy dochodzi do kolizji wartości i sprzeczności interesów jednostki, wspólnoty i społeczeństwa na różnych płaszczyznach i w różnych aspektach.

Ujęcie to ma charakter multidyscyplinarny i może być postrzegane z punktu widzenia nauk prawnych, nauki o polityce i administracji, nauk filozoficznych, czy też socjologicznych.

W tym kontekście podejmiemy następujące zagadnienia:

  1. Podstawy ustroju aksjologicznego państwa oraz zasady prawa administracyjnego
  2. Człowiek jako istota społeczna
  3. Administracyjnoprawna sytuacja obywatela (obywatel jako podmiot praw i obowiązków osobowych/ politycznych/ społecznych. Obywatel jako właściciel/przedsiębiorca. Obywatel w sytuacjach reżimów społecznych. Prawo o cudzoziemcach. Mniejszości narodowe i etniczne i ich status. Obywatel i cudzoziemiec w postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym oraz egzekucyjnym
  4. Świadcząca rola administracji
  5. Społeczeństwo, społeczność i wspólnota
  6. Samorząd (terytorialny, gospodarczy, zawodowy) i zasady jego funkcjonowania
  7. Partycypacja społeczna i formy włączenia obywateli w sprawowanie władzy

Obrady odbędą się w Konarach w dniach 4 – 6 czerwca 2024 r.

Komitet Naukowy:

dr hab. prof. ucz. Agata Barczewska-Dziobek

dr Rafał Budzisz

dr hab. prof. ucz. Anna Dąbrowska

ks. dr hab. prof. ucz. Sławomir Fundowicz

dr hab. prof. ucz. Jacek Jaworski

dr hab. prof. ucz. Helena Kisilowska

dr hab. prof. ucz. Joanna Smarż

dr hab. prof. ucz. Diana Trzcińska

dr hab. prof. ucz. Bogusław Ulijasz

dr hab. prof. ucz. Mariusz Wieczorek

ks. dr hab. prof. ucz. Wojciech Wojtyła

Komitet Organizacyjny:

dr hab. prof. ucz. Joanna Smarż

dr Rafał Budzisz

dr Tomasz Dąbrowski

dr Emilia Gulińska

dr Piotr Kobylski

dr Paulina Łazutka-Gawęda

dr Małgorzata Pracka

dr Bartłomiej Składanek

dr Paweł Śwital

dr Beata Wieczerzyńska

dr Monika Żuchowska-Grzywacz

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane