Prawo

Z Komisji Wspólnej: samorządowcy podzieleni w sprawie magazynowania odpadów

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu odmówiła zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Zdaniem samorządowców wydanie rozporządzenia może spowodować kolejny wzrost kosztów w gospodarce odpadami. Ministerstwo w odpowiedzi przedstawiło listy samorządów domagające się regulacji.

Kwestia rozporządzenia w sprawie magazynowania odpadów jest dyskutowana pomiędzy stroną samorządową i rządową (która konsultuje kolejne wersje projektu także z innymi podmiotami) już od co najmniej roku. Jak przypomnieli reprezentanci Ministerstwa Klimatu przygotowanie rozporządzenia miało być jedną z form reakcji na plagę pożarów magazynów i składowisk odpadów. Nie jest to rozporządzenie obowiązkowe (na mocy ustawy), a tylko fakultatywne.

Przedstawiciel strony samorządowej Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich zwrócił uwagę, że po spotkaniu przedstawicieli samorządów z ministrem klimatu zapowiedziano powstanie zespołu, który ma się zająć zmianami w gospodarce odpadami. – Do tego czasu nalegalibyśmy na nie przyjmowanie żadnych aktów prawnych, które mogą spowodować wzrost kosztów, a które nie są obowiązkowe. Tymczasem ten projekt rozporządzenia może doprowadzić do wzrostu kosztów i nie jest obowiązkowy – mówił.

Przedstawiciel ministerstwa przedstawił zebranym w odpowiedzi dość długą listę samorządów, które napisały do ministerstwa prośby o jak najszybsze przyjęcie regulacji (w tym Opole, Wałbrzych, miasta zrzeszone w Śląskim Związku Gmin i Powiatów).  Jeden z tych, którzy domagali się regulacji prezydent Rybnika Piotr Kuczera był na posiedzeniu i stwierdził, że najważniejsze są jednak regulacje systemowe i tych właśnie domagano się także w liście.

Stanowisko wcześniej wyrażone przez Leszka Świętalskiego poparł m.in. Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – System coraz rzadziej nam się nam bilansuje. Z mocy ustawy powinien, ale to już się robi pomału niemożliwe. Nakładanie na nas coraz większych wymagań bez kompleksowego rozwiązania grozi jeszcze większym tempem rozrastania się szarej strefy – mówił.

Samorządowcy zwracali też uwagę na prace nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producentów za odpady, które dają nadzieję na pozytywne zmiany w gospodarce odpadami, natomiast ministerstwo nalegało na niewłączanie do dyskusji elementów nieobecnych w rozporządzeniu. Ze względu na niemożność ustalenia wspólnego stanowiska projektu ostatecznie nie uzgodniono.

W projekcie znalazły się wymagania wobec miejsc i instalacji, w których można magazynować odpady. Przez magazynowanie odpadów rozumie się czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Z definicji  magazynowanie charakteryzuje się więc ograniczeniem czasowym w odróżnieniu od składowania.

Z omawianym projektem można się zapoznać tutaj >>>
 

Bezdomne zwierzęta, zapomniane rejestracje, rozjechane drogi i kasa za alkohol

 

Wśród pozostałych tematów należy zwrócić uwagę na poruszoną znów przez Leszka Świętalskiego ze ZGW RP problematykę ochrony zwierząt w kontekście ich bezdomności. Rosnąca liczba bezdomnych psów staje się coraz bardziej wyraźnym wyzwaniem na terenach wiejskich i podmiejskich. – Rozwiążmy w końcu ten wstydliwy problem. Na razie wydajemy miliony i tylko udajemy, że coś jest robione. Pieniądze wypływają, ale zarabiają na tym bardzo często bardzo wątpliwe podmioty – mówił.

Jego zdaniem dotychczasowe problemy z przyjęciem odpowiedniej regulacji wynikały z łączenia w jednym projekcie zagadnień związanych z chipowaniem psów (i szerzej tematu bezdomnych zwierząt) z regulacją na temat hodowli zwierząt futerkowych. – W efekcie nie udało się znaleźć odpowiedniej większości do przyjęcia oczekiwanych rozwiązań w sejmie. Te sprawy należy rozłączyć – mówił Świętalski. Samorządowcy domagają się przygotowania projektu rządowego w tej sprawie.

Grzegorz Kubalski, dyrektor biura Związku Powiatów Polskich zwrócił zaś uwagę na problem nowego prawa w sprawie rejestracji samochodów. Chodzi o obowiązek rejestracji w ciągu miesiąca aut kupionych poza Polską w Unii Europejskiej. Jego zdaniem taki obowiązek nie dotyczy aut sprowadzonych z USA lub Szwajcarii (pytanie dlaczego? – zadanie stronie rządowej). Kubalski zwrócił uwagę, że ze względu na znaczną liczbę zgłoszeń powinno się pomyśleć o pobieraniu opłaty za rejestrację, która zostałaby przeznaczona na zwiększenie zatrudnienia w odpowiednich wydziałach powiatów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw >>>

Dyskutowano też o projekcie Ministerstwa Transportu o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jest on wynikiem przegranego przez Polskę wyroku TSUE i w dużym uproszczeniu powoduje, że zarządcy dróg lokalnych i regionalnych nie mogą ograniczać ruchu ciężkich pojazdów o nacisku do 11,5 tony. Projekt jest jeszcze w konsultacjach (uwagi zgłaszają przewoźnicy) i pod koniec lutego wróci na Komisję Wspólną, ale do ustalenia są właściwie jedynie pewne szczegóły. Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej zwrócił uwagę, że w takim przypadku powinno się uwzględnić natężenie ruchu ciężarowego w kryteriach przyznawania środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Co ciekawe przedstawicielka ministerstwa transportu powiedziała, że powołanie FDS i jego wysokość było w pewnym sensie antycypowaniem możliwej przegranej sprawy przed TSUE.

Uzgodniono z podziękowaniami za współpracę projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów wprowadzający m.in. opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o pojemności mniejszej niż 300 ml. W zyskach z tej opłaty mają partycypować samorządy.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów >>>
 

 

Porządek obrad posiedzenia:

1.    Sprawy różne:

a) Wniosek Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o wskazanie przedstawicieli do Rady Pomocy Społecznej – wysłano 3.01. 20 r.

b) Wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej o wskazanie przedstawicieli do Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) – wysłano  13.01.20 r.

c) Wniosek o wskazanie nowego członka Komisji Heraldycznej – pismo MSWiA wysłano 10.01.20 r.

d) Wniosek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o tryb obiegowy do rozpatrzenia projektu Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień – wysłano 27.01.20 r.

e) Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (projekt opiniowany w trybie obiegowy z terminem 17.01.20 r).

f) Wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o pilne rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego – wysłano 28.01.20 r.

2.    Projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego) – wysłano 09.12.19 r.

3.    Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) – wysłano 07.01.20 r.

4.    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (wersja po konsultacjach) (Ministerstwo Zdrowia) (UD 32) – wysłano 27.01.20 r.

5.    Wniosek Ministerstwa Rozwoju dot. opinii w sprawie dodatkowych umiejętności zawodowych pn. „serwisowanie opon pojazdów silnikowych” proponowanych dla zawodów szkolnych z branży motoryzacyjnej - mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik motocyklowy – wysłano 2.01.20 r.

6.    Projekt rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020r. – wysłano 17.12.19 r.

7.    Projekt rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego – wysłano 20.12.19 r.

8.    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli – wysłano 10.01.20 r.

9.    Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Główny Urząd Statystyczny)  – wysłano 14.01.20 r.

10.    Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca – wysłano 13.12.19 r.

11.    Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego – wysłano 23.12.19 r.

12.    Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko – wysłano 23.12.19 r.

13.    Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi – wysłano 08.01.20 r.; nowy projket 27.01.20 r.

14.    Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 16.01.20 r.

15.    Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich – wysłano 19.12.19 r.

16.    Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty – wysłano 19.12.19 r.

17.    Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie gmin, dla których będą sporządzane wykazy nieruchomości Skarbu Państwa – wysłano 20.12.19 r.

18.    Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników – wysłano 14.01.20 r.

19.    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla – wysłano 14.12.19 r.