Prawo

Wyjaśnienia UOKIK w sprawie udzielania pomocy publicznej przez samorządy

Pogorszenie się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, nie zwalnia podmiotów udzielających pomocy z konieczności stosowania przepisów dotyczących pomocy publicznej (w tym również pomocy de minimis) – informuje UOKIK, który przesłał wyjaśnienia na prośbę Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Na wstępie wyjaśnień przesłanych Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski UOKIK zauważa, że pogorszenie się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców  związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, nie zwalnia podmiotów udzielających pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE z konieczności stosowania przepisów dotyczących pomocy publicznej (w tym również pomocy de minimis).

Zwraca jednak uwagę na przyjęty 19 marca br. przez Komisję Europejską komunikat dot. Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii (Tymczasowe ramy), w którym określiła warunki zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy na podstawie na art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE, który dopuszcza „pomoc mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego”.

Nowe instrumenty pomocowe zawarte w tzw. Tarczy antykryzysowej (podatek od nieruchomości oraz ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych) zostały zakwalifikowane jako pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Nie jest to tym samym pomoc de minimis, aczkolwiek stosownie do Tymczasowych ram, pomoc taka może być łączona z pomocą de minimis, udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013. Co ważne limit pomocy wynikającej z Tymczasowych ram jest całkowicie osobny w stosunku do pomocy de minimis, przez co wartość dotychczas otrzymanej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wartość pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

UOKIK radzi też by punktu widzenia techniki legislacyjnej, w podejmowanych uchwałach dokonać odesłania do pkt 3.1 Tymczasowych ram, w którym zostały określone warunki dopuszczalności pomocy odnoszącej się do instrumentów gminnych. Poniżej przykładowy przepis: „Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”.

Pełna treść pisma >>>