Dla radnych

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Organ stanowiący gminy nie jest upoważniony do wyznaczania zadań pracownikom samorządowym w zakresie prowadzenia bezpośredniej współpracy z organizacjami uczestniczącymi w realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy. Nie jest również uprawniony delegowania pracowników do oceny formalnej ofert.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. Jako podstawę prawną wskazała m.in. art. 5a ust. 1, ust. 2a i ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU z 2020 r., poz. 1057, ze zm., dalej: udpp).

Na podstawie art. 5a ust. 1 udpp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 udpp, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 udpp. Art. 5a ust. 4 zawiera otwarty katalog zagadnień wymagających uregulowania przez radę w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

W uchwale rada wskazała, że za zgodą wójta w pracach komisji mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Z art. 15 ust. 2e udpp wynika, że decydowanie o korzystaniu z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, jest uprawnieniem wyłącznie komisji konkursowej, a nie wójta.

Organ nadzoru zauważył również, że zgodnie z uchwałą oceny formalnej ofert dokonuje wyznaczony pracownik urzędu gminy odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie w tym samym programie organ stanowiący gminy ustalił, że to komisja konkursowa dokonuje oceny ofert. Tego typu ustalenia prowadzą do braku spójności zarówno pomiędzy postanowieniami uchwały, jak również w zakresie regulacji zawartej w udpp. Z art. 15 ust. 2a wynika wprost, że opiniowanie ofert jest zadaniem komisji konkursowej. Organ stanowiący gminy nie został upoważniony do nakładania obowiązków i zadań na pracowników samorządowych w zakresie prowadzenia bezpośredniej współpracy z organizacjami uczestniczącymi w realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy, czy też do oceny formalnej ofert.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego z 4 grudnia 2020 r., nr WNP-I.4131.216.2020.MW