Wpłata dodatkowa finansowana przez pracodawcę. PPK w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

- INFORMACJA REKLAMOWA -

Andrzej Piestrzeniewicz, Dyrektor Sprzedaży w PKO TFI, rozmawia z Panią Wiesławą Miecznikowską, Zastępcą Dyrektora ds. Kadr i Płac w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o Pracowniczych Planach Kapitałowych, jak wyglądało wdrożenie i dlaczego UMWM zdecydował się na wpłaty dodatkowe.

    

                           Andrzej                                                
                  Piestrzeniewicz             

  

                          Wiesława       
                    Miecznikowska

UMWM wybrał jako zarządzającego PPK PKO TFI. Jakie to były kryteria i na co zwracali Państwo uwagę przy wyborze IF?
Podstawę dla nas stanowiła ustawa, która wskazuje cztery kryteria wyboru IF i co najważniejsze – uwzględnienie jak najlepszego interesu pracownika. Zespół projektowy przeprowadził analizę ofert, udokumentował ją, w efekcie tych działań zarządzającym PPK zostało wybrane PKO TFI.

Zgodnie z założeniami ustawy program skierowany jest do pracowników, którzy w przyszłości będą korzystać z kapitału zgromadzonego w PPK. Na co najbardziej zwracają uwagę Państwa pracownicy w zakresie PPK?
Pracownicy byli bardzo zainteresowani spotkaniem i możliwością zadania pytań przedstawicielom PKO TFI – instytucji zarządzającej PPK. Wspólnie z przedstawicielami PKO TFI zorganizowaliśmy szkolenia online dla pracowników. Pierwsze odbyły się wiosną 2021 roku. Następnie prowadziliśmy szkolenia z zakresu PPK jesienią 2021 roku, na których przedstawiciele IF odpowiadali na pytania naszych pracowników. Wskutek tego świadomość naszych pracowników w zakresie PPK bardzo wzrosła, widzimy także, że pracownicy, którzy wcześniej zrezygnowali z uczestnictwa ponownie przystępują do programu.
Naszym zdaniem wysoki poziom wiedzy – czym jest i jak funkcjonuje PPK – wynika także z tego, że pracownik będący uczestnikiem ma pełny wgląd do informacji o kapitale zgromadzonym na swoim rejestrze PPK. Stan swojego rejestru można łatwo sprawdzić, wystarczy zalogować się do serwisu i-fundusze, np. poprzez stronę internetową PKO TFI lub udać się do jednego z wielu oddziałów PKO Banku Polskiego. Mamy również pracowników, którzy zgłosili chęć odprowadzania wpłat dodatkowych, co zwiększa kapitał zgromadzony na swoim indywidualnym rejestrze.

Jesteście Państwo, jako UMWM, odpowiedzialnym i świadomym pracodawcą. Wprowadziliście wpłatę dodatkową na rzecz uczestników PPK finansowaną w całości przez pracodawcę. Jakie były powody wprowadzenia wpłaty dodatkowej? Co Państwem kierowało?
Jak wspomniałam, pracownicy coraz częściej zadawali pytania dotyczące programu, a także o dodatkowe wpłaty, zarówno te wnoszone przez pracownika, jak i pracodawcę. Po drugie w mediach, w debacie publicznej, coraz częściej zaczęło pojawiać się pytanie dotyczące stopy zastąpienia, czyli relacji otrzymywanej emerytury do średniego wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi przed przejściem na emeryturę. Takie informacje zaczęły docierać do nas, jako pracodawcy, ale także do pracowników uświadamiając nam wszystkim, że w przyszłości emerytury z ZUS będą bardzo niskie. I tak, według szacunków ZUS z czerwca 2021 r., w 2030 roku relacja średniej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia wyniesie 48 proc., w 2040 r. będzie to 38 proc., natomiast w 2050 r. będzie to już zaledwie 29 proc. ostatnich zarobków. Aby pracownik miał szansę zgromadzić większy kapitał w PPK postanowiliśmy wprowadzić już od września 2021 roku wpłatę dodatkową finansowaną w całości przez pracodawcę.

Jakie kryteria wzięli Państwo pod uwagę proponując wpłaty dodatkowe finansowane przez pracodawcę, czy jest to staż pracy, czy też inne uwarunkowania?
Wprowadziliśmy kryterium zróżnicowania wysokości wpłaty dodatkowej w oparciu o długość zatrudnienia pracownika w UMWM. Oczywiście, ustawa dopuszcza inne kryteria różnicowania wpłat dodatkowych finansowanych przez pracodawcę, ale muszą one wynikać z układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania.

Czy proces wprowadzania wpłaty dodatkowej finansowanej przez pracodawcę był skomplikowany? Pytam przede wszystkim, czy jest to trudny proces z punktu widzenia pracodawcy i IF?
Zgodnie z ustawą pracodawca może dodatkowo finansować wpłaty do PPK na rzecz uczestnika. Decyzja pracodawcy została przedstawiona i pozytywnie zaakceptowana związkowi zawodowemu działającemu w UMWM. Kwestie formalno-prawne są bardzo proste, wystarczy podpisać aneks do UoZ, określając założenia wpłaty i od następnego miesiąca pracodawca nalicza i odprowadza odpowiednio powiększone wpłaty na rejestry PPK uczestników.
Jak powiedziałam, w naszym przypadku wprowadzamy wpłatę dodatkową zróżnicowaną ze względu na długość okresu zatrudnienia pracownika w UMWM. Chodziło nam o to, aby pracownicy mieli świadomość, że im dłużej są związani z nami jako pracodawcą, tym większą wpłatę finansowaną przez UMWM będą z czasem dostawali na swój indywidualny rejestr w PPK.
Wpłaty dokonywane przez wiele lat pozwolą zgromadzić kapitał, z którego w przyszłości skorzysta uczestnik PPK.Z punktu widzenia pracodawcy jest to oczywiście większy koszt, ponieważ zwiększamy finansowanie wpłatą dodatkową, ale dla nas, jako pracodawcy, jest bardzo ważne, aby pracownik na swoim koncie zgromadził większy kapitał, niż gdyby wpłaty były finansowane tylko ze składek podstawowych.
W moim przekonaniu na dzisiejszym rynku pracy dodatkowa wpłata pracodawcy na prywatny rejestr PPK pracownika zwiększa także szansę na przyciągniecie do UMWM nowych pracowników. Dodatkowa wpłata finansowana przez pracodawcę to dodatkowy benefit dla pracownika.

Nota prawna:
Informacja reklamowa. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem – zapoznaj się z dokumentem Kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz prospektem informacyjnym PKO Emerytura – sfio. Pełna treść noty prawnej dostępna jest na stronie www.pkotfi.pl/nota-prawna